කනිෂ්ඨ පර්යේෂණ පරිසංවාදය 2016

නොවැම්බර් 1st, 2016

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ලලිත කලා අධ්‍යයන අංශයේ දෘශ්‍ය කලා හා සැලසුම්කරණ සහ ප්‍රාසාංගික කලා අධයයන ඒකකය මගින් සංවිධානය කළ කනිෂ්ඨ පර්යේෂණ පරිසංවාදය 2016 ඔක්තෝම්බර් මස 31 වන දින මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.

මෙහි ප්‍රධාන දේශනය මහාචාර්ය මංගලිකා ජයතුංග මහත්මිය පැවැත්වූ අතර මෙම අවස්ථාවට උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුමබණ්ඩාර මහතා, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, පර්යේෂණ සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය එම්.ජේ.එස් විජයරත්න මහතා, ලලිත කලා අධ්‍යයන අංශයේ දෘශ්‍ය කලා හා සැලසුම්කරණ සහ ප්‍රාසාංගික කලා අධයයන ඒකකයේ අංශාධිපති ආචාර්ය ප්‍රශාන්තී නාරංගොඩ මහත්මිය ඇතුළු අංශාධිපතිවරු ,ආචාර්ය මහාචාර්යවරු , අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය හා විද්‍යාර්ථීන් රැසක් සහභාගි වූහ.

මෙහිදී ප්‍රාසාංගික කලා විෂය ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරමින් පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කෙරිණ.