இளநிலை பட்டதாரிகளின் ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு – சிங்களத் துறை 2016

நவம்பர் 2nd, 2016

சிங்களத் துறையின் இளநிலை பட்டதாரிகளின் ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு 2016-10-27 அன்று K 14 மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில் முக்கிய உரையினை பேராசிரியர் தர்ஷன ரத்நாயக்க அவர்கள் ஆற்றினார்.

களனிப் பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் மூத்த பேராசிரியர் சுனந்த மத்தும பண்டார அவர்கள், களனிப் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி சபையின் இயக்குனர் மூத்த பேராசிரியர் எம் ஜெ எஸ் விஜயரத்ன அவர்கள், சிங்களத் துறையின் தலைவர் பேராசிரியர் நிமல் மால்லவ ஆராச்சி அவர்கள், கல்விசாரா ஊழியர்கள், மாணவர்கள் ஆகியோர் இதில் கலந்து கொண்டனர்.