හින්දි භාෂා අධ්‍යයනය පිළිබඳ උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ ශාස්ත්‍රීය පරිසංවාදය 2016

දෙසැම්බර් 3rd, 2016

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හින්දි භාෂා අධ්‍යයනය අංශයේ උපාධි අපේක්ෂකයන්ගේ ශාස්ත්‍රීය පරිසංවාදය 2016 නොවැම්බර් මස 30 වැනි දින K14 ශාලාවේදී පැවැත්විණ.

උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුමබණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම ශාස්ත්‍රීය පරිසංවාදයේ මුඛ්‍ය දේශනය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හින්දි භාෂා අධ්‍යයනය අංශයේ විශ්‍රාමික මහාචාර්ය ඉන්ද්‍රා දසනායක මහත්මිය පැවැත්වූවාය.

පර්යේෂණ සභාවේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය එම්.ජේ.එස් විජේරත්න මහතා, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, හින්දි භාෂා අධ්‍යයනය අංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය උපුල් රන්ජිත් හේවාවිතානගමගේ මහතා, ආචාර්ය Shireen Qureshi මහත්මිය, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ සහකාර ලේකඛාධිකාරී සංජීවනී මාරසිංහ මහත්මිය, අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසුහු මීට සහභාගී වූහ.