ව්‍යාපාර පරිපාලනපති උපාධි පාඨමාලාවේ 11 වන කණ්ඩායමේ සමාරම්භක උත්සවය

සැප්තැම්බර් 13th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ, වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨය මඟින් පිරිනමනු ලබන ව්‍යාපාර පරිපාලනපති (MBA) උපාධි පාඨමාලාවේ 11 වන කණ්ඩායමේ සමාරම්භක උත්සවය 2017 සැප්තැම්බර් මස 8 වන දින කොළඹ කින්ග්ස්බරි හෝටලයේදී පැවැත්වුණි. මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පිඨයේ පිඨාධිපති ආචාර්ය නාරද ප්‍රනාන්දු විසින් පාඨමාලාව හැඳින්වීමේ දේශනය පැවැත්වූ අතර, ප්‍රධාන දේශනය EPIC තාක්ෂණික සමූහ ආයතනයේ ආරම්භක සභාපති, කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ, ආචාර්ය නයන දෙහිගම මහතා විසින් පවත්වන ලදී.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ MBA උපාධි පාඨමාලාව, ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛතම ව්‍යාපාරික පාසලක් වන ඉන්දියාවේ ලක්නව්හි කළමනාකරණ ආයතනයයේ (IIML) අධ්‍යයන සහයෝගය මත 2005 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලදී. ආරම්භයේ පටන්, MBA උපාධි පාඨමාලාව තුළින් කළමනාකාරිත්වය සදහා ව්‍යවසායක ප්‍රවේශයන් සැපයිය හැකි ප්‍රබල ව්‍යාපාරික නායකයන් බිහි කිරීමට උත්සහ දරයි. MBA උපාධි පාඨමාලාව, දේශන ශාලාව ඇතුළත හා පිටත ක්‍රියාකාරකම්, ප්‍රයෝගික ක්‍රියාකාරකම් හා ජ්‍යාත්‍යන්තර වශයෙන් සිදු කරන කර්මාන්ත අධ්‍යයන චාරිකා ආදිය ද ඇතුළත් ක්‍රමවත් හා නව්‍ය පාඨමාලා විෂයය මාලාවකින් සමන්විත වන අතර පාඨමාලාව තුළින් ශිෂ්‍යයන් හට සැබෑ ව්‍යවසායකත්ව සිද්ධි අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට ද අවස්ථාව ලබා දෙයි.

මෙම සමාරම්භක උත්සවයට වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පිඨයේ අංශාධිපතිවරු, MBA උපාධි පාඨමාලාවේ සම්බන්ධීකාරක ආචාර්ය රුවන් අබේසේකර, වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පිඨයේ අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයින් හා MBAහි නව උපාධි අපේක්ෂකයින් සහභාගී වූහ.