එක්සත් ජනපදයේ පවතින අධ්‍යාපනික අවස්ථාවන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

සැප්තැම්බර් 13th, 2017

එක්සත් ජනපදයේ අධ්‍යාපන උපදේශන මධ්‍යස්ථානයේ සහ ශ්‍රී ලංකා ෆුල්බ්‍රයිට් කොමිසමේ සත්කාරකත්වයෙන් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨ පර්යේෂණ හා සේවා මධ්‍යස්ථානය මඟින් සංවිධානය කරනු ලැබූ එක්සත් ජනපදයේ විශ්වවිද්‍යාල උපාධි පාඨමාලා පිළිබඳව මෙරට සිසුන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් සැප්තැම්බර් මස 12 වන දින විද්‍යා පීඨ රැස්වීම් ශාලාවේදී (B1 350) පැවැත්විණි. ඇමරිකානු විශ්වවිද්‍යාල මඟින් පිරිනමනු ලබන උපාධි පාඨමාලා සඳහා මෙරට විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ඇති අවස්ථා පිළිබඳව දැනුවත්භාවයක් ලබාදීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වූ අතර අයදුම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිවැරදි, සවිස්තරාත්මක හා වත්මන් තොරතුරු ලබා දෙන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට ඇමරිකාවේ මිසූරි කැන්සාස් සිටි විශ්වවිද්‍යාලයේ අන්තර් ජාතික ශිෂ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ සහකාර අධ්‍යක්ෂ මේරී පාසන්ස්, සවුත් ඩැකෝටා විශ්වවිද්‍යාලයේ අන්තර්ජාතික ශිෂ්‍ය සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ පැට්‍රික් මොරිසන්, කොලරාඩෝ බෝල්ඩස් විශ්වවිද්‍යාලයේ අන්තර්ජාතික උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ ආයතනයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ අමීර් සදාෆි, සෙන් ක්ලවුඩ් ස්ටේට් විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය සුසන්ත හේරත්, විස්කොන්සින් විශ්වවිද්‍යාලයේ බෙන් පින්ගර්, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ හා සේවා මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඩී.එස්.එම්.ඩී සිල්වා, මහාචාර්ය එස්.ආර්.ඩී කාලිංගමුදලි ඇතුළු විද්‍යා පීඨ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් උපාධි අපේක්ෂකයින් හා පශ්චාද් උපාධි අපේක්ෂකයින් රැසක් සහභාගී වූහ.