ජපානයේ ෂින්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් කැලණියට

සැප්තැම්බර් 14th, 2017

ජපානයේ ෂින්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෝලීය අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ, ඉංජිනේරු පීඨයේ මහාචාර්ය Kiyoshi Tanaka, සහාය මහාචාර්ය Chua MinZhi සහ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී.එම්. සේමසිංහ මහතා අතර හමුවක් සැප්තැම්බර් මස 14 සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණ.
මෙහිදී ජපානයේ ෂින්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ යෝජිත අවබෝධතා ගිවිසුම පිළිබඳවත් එම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් දැනට පවත්වාගෙන යනු ලබන පාඨමාලාවන් සඳහා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන්, ශිෂ්‍යයින් යොමු කිරීම, සහයෝගිතා පර්යේෂණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබීය. විශේෂයෙන්ම ඉංජිනේරු උපාධිය හැදෑරීම පිළිබඳව මෙහිදී අවධානය යොමු විය.
ෂින්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය පීඨ අටකින් සහ උපාධි පාසල් හතකින් සමන්විත වන විශ්වවිද්‍යාලයකි. මධ්‍ය ජපානයේ නගානෝහි ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටා ඇත.
මෙම අවස්ථාවට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න, විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය බී.එම්. ජයවර්ධන, මහාචාර්ය එස්.ආර්.ඩී. කාලිංගමුදලි, ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍ය කටයුතු මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය නීලක්ෂි සී. ප්‍රේමවර්ධන, ලේඛකාධිකාරී ඩබ්.එම්. කරුණාරත්න සහ තවත් විද්‍යා පීඨයේ ආචාර්යවරු කිහිපදෙනෙක් ද සහභාගී වූහ.