ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට

නොවැම්බර් 16th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය හා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබිණි. නූතන භාෂා අධ්‍යයන අංශයේ ප්‍රංශ භාෂා අධ්‍යයන ඒකකය වෙනුවෙන් සෑම අධ්‍යයන වර්ෂයකදීම ප්‍රංශ ජාතික ආරාධිත දේශකයෙකු ලබා දෙන බවත් ඊට අදාළ සියලුම වියදම් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලය විසින් දරන බවත් මෙම ගිවිසුමේ සඳහන් වේ. විශ්වවිද්‍යාලය පාර්ශවයෙන් උප කුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා ද තානාපති කාර්යාලය පාර්ශවයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ හා මාලදිවයිනේ ප්‍රංශ තානාපති Jean-Marin Schuh මහතා ද මෙම ගිවිසුමට අත්සන් තැබිණි.

එම ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පළමු පියවර වශයෙන් දේශන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ කර ගැනීමට තීරණය වූ Eleanore Ude මහත්මියගේ සහ උප කුලපතිතුමා අතර හමුවක් නොවැම්බර් 09 වැනි දින විශ්වවිද්‍යාලයීය උප කුලපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි. මහාචාර්ය නිරෝෂිණී ගුණසේකර මහත්මිය සහ නූතන භාෂා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය දිල්රුක්ෂි රත්නායක මහත්මිය විසින් Eleanore Ude මහත්මිය උප කුලපතිතුමාට සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක මහතාට හඳුන්වා දෙන ලදි.

නූතන භාෂා අධ්‍යයන අංශයේ ප්‍රංශ භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා ප්‍රංශ ජාතිකයෙකු සම්පත් දායකයෙකු ලෙස යොදා ගැනීමට දීර්ඝ කාලයක් පුරා සැලැසුම් කළ බවත් එම අරමුණ සාර්ථක කර ගැනීමේදී ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලයේ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ උපදේශකවරිය වන Jean Philippe Gavois මහත්මියගෙන් විශාල සහයෝගයක් ලැබුණ බවත් මහාචාර්ය නිරෝෂිණී ගුණසේකර මහත්මිය මෙම අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කළාය.