සනාතන සභා සම්මාන ප්‍රදානය

නොවැම්බර් 28th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් ඇගයීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන සනාතන සභා සම්මාන හා මූල්‍ය ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් 2017 නොවැම්බර් 22 වැනි දින සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණ.

2016 හා 2017 වර්ෂ සඳහා ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් සහිත පර්යේෂණ ලේඛන සඳහා නව පර්යේෂණ පත්‍රිකා පළ කළ පර්යේෂකයන් මෙහිදී ඇගැයීමට ලක් වූ අතර උප කුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා අතින් ඔවුන්ට සම්මාන හා මුදල් ප්‍රදානය සිදු කෙරිණි. මෙම අවස්ථාවට උප කුලපතිතුමාට අමතරව නියෝජ්‍ය උප කුලපතිතුමා, සියලු පීඨවල පීඨාධිපතිවරු, සම්මානලාභී ආචාර්යවරු සහ සනාතන සභා සාමාජිකයෝ සහභාගී වූහ.

මෙහිදී වෛද්‍ය පීඨයට අයත් පරපෝෂී විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය පී. ඒ. ඩී. එච්. එන්. ගුණතිලක මහතාට සහ ප්‍රසව හා නාරිවේදය පිළිබඳ අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රසික හේරත් මහතාට සම්මාන ප්‍රදානය විය. එම පීඨයේම ළමා රෝග පිළිබඳ අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය ශාමන් රජීන්ද්‍රජිත් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ පර්යේෂණ පත්‍රකා දෙකක් සඳහා සම්මානය ප්‍රදානය කරමින් ඇගයීමට ලක් විය.

විද්‍යා පීඨයට අයත් සත්ව විද්‍යා හා පරිසර කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය ඩබ්. යූ. චන්ද්‍රෙස්කර මහතාට ද රසායන විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය එන්. ඒ. කේ. පී. ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතාට ද එම අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය නිමන්ති ජයතිලක මහත්මියට ද සනාතන සභා සම්මාන ප්‍රදානය කළ අතර භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය කේ. එම්. ඩී. සී. ජයතිලක මහතාට සානතන සභා සම්මානයට අමතරව ජනාධිපති සම්මානය ද ප්‍රදානය විය. සමාජීය විද්‍යා පීඨයට අයත් ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය එම්. ජී. කුලරත්න මහතා සහ බී. එම්. එන්. නිශාන්ත මහතා ද සනාතන සභා සම්මාන ලැබූහ.