විශ්‍රාන්ති ඡායා 2017

දෙසැම්බර් 4th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ක්‍රීඩා විද්‍යා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අධ්‍යයන අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද “විශ්‍රාන්ති ඡායා 2017” ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය නොවැම්බර් 28 හා 29 දෙදින පුරා විශ්වවිද්‍යාලයීය කලාගාරයේදී පැවැත්විණි. ‘නිමක් නැති ක්‍රීඩාව රැඳි තිනෙතෙහි ඡායාව’ යන්න තේමා කර ගනිමින් පැවැති මෙම ප්‍රදර්ශනය ක්‍රීඩා හා විශ්‍රාන්ති කළමනාකරණය (විශේෂ) උපාධිය හදාරන ප්‍රථම වසර විද්‍යාර්ථින් විසින් කැමරා ඇසට හසු කර ගත් ඡායාරූප එකතුවකින් සමන්විත විය. ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ සිදුවීම් පමණක් මෙම ඡායාරූප එකතුවට පදනම් වී තිබූ අතර විද්‍යාර්ථින්ට ඡායාරූප ශිල්පීය ඥානය ලබා දීම සහ ක්‍රීඩාවෙහි පවත්නා සෞන්දර්යාත්මක ප්‍රවේශයන් හඳුනා ගැනීමට අවකාශ වෙන් කිරීම මෙහි අරමුණු විය.

සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ. එච්. එම්. එච්. අබයරත්න මහතා අතින්මෙම ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය විවෘත වූ අතර එම අවස්ථාවට ක්‍රීඩා විද්‍යා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පී. ඩී. වී. සී. වික්‍රමරත්න මහත්මිය ඇතුළු එම අධ්‍යයන අංශයේ සෙසු ආචාර්යවරු ද සෙසු අධ්‍යයන අංශවල ආචාර්යවරු ද විද්‍යාර්ථියෝ ද සහභාගී වූහ.