ව්‍යවහාරික සමාජ සංඛ්‍යානය පිළිබඳ තුන් වැනි ජාතික පර්යේෂණ පරිසංවාදය

දෙසැම්බර් 7th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සමාජ සංඛ්‍යානය අධ්‍යයන අංශයට අයත් සමාජ සංඛ්‍යානය විෂය ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද ව්‍යවහාරික සමාජ සංඛ්‍යානය පිළිබඳ තුන් වැනි ජාතික පර්යේෂණ පරිසංවාදය නොවැම්බර් 30 වැනි දින සමාජීය විද්‍යා පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. සමාජීය විද්‍යා පීඨය ඇතුළු සෙසු පීඨවලත් සෙසු විශ්වවිද්‍යාලවලත් විද්‍යාර්ථින්ගේ පර්යේෂණ කුසලතා සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමත් සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් ලබා දීමත් මෙම පරිසංවාදයේ අරමුණ විය.

ජන විකාශන විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, කර්මාන්ත හා තොරතුරු තාක්ෂණය, මාධ්‍ය හා සංචාරක ව්‍යාපාරය, දේශපාලනය හා දරිද්‍රතාවය, සමාජ සංස්කෘතිය ඇතුළු විෂය පථ ගණනාවකට අදාළව පර්යේෂණ පත්‍රිකා 120ක් පමණ පරිසංවාදයට ඉදිරිපත් වී තිබිණි. සමාජ සංඛ්‍යානය විෂය ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ‘සමාජ සංඛ්‍යානය ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයෙහි’ හතරවැනි වෙළුම සහ ‘සමාජ සංඛ්‍යානය ඉලෙක්ට්‍රොනික ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයෙහි’ දෙවැනි වෙළුම එළිදැක්වීම ද මෙම පරිසංවාදයට සමගාමීව සිදු විය.

විශ්වවිද්‍යාලයීය නියෝජ්‍ය උප කුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ. එච්. එම්. එච්. අබයරත්න මහතා, ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය උපදේශක පූජ්‍ය ආචාර්ය කපුගොල්ලෑවේ ආනන්දකිත්ති හිමි, පර්යේෂණ සභාවේ සභාපති විනේතෘ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය එන්. පී. සුනිල් චන්ද්‍ර මහතා, සමාජ සංඛ්‍යානය අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය මංජුල ගුණරත්න මහතා සහ සෙසු අධ්‍යයන අංශවල අංශාධිපතිවරු මෙම අවස්ථාවට ආරාධිතයන් ලෙස සහභාගී වූහ. සමාජ සංඛ්‍යානය අධ්‍යයන අංශයේ, ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ, ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය පිළිබඳ අධ්‍යයන අංශයේ සහ දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්යවරු මෙම අවස්ථාවට විශේෂයෙන් සහභාගී වූ අතර සමාජ සංඛ්‍යානය අධ්‍යයන අංශය ඇතුළු සෙසු අධ්‍යයන අංශවල විද්‍යාර්ථියෝ ද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වූහ.