මාර්ග ප්‍රවාහනය, ප්‍රවාහන උරුමය හා මාර්ග සංස්කෘතිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පරිසංවාදය

දෙසැම්බර් 29th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය උරුම අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය විසින් පළමු වරට සංවිධානය කරන ලද මාර්ග ප්‍රවාහනය, ප්‍රවාහන උරුමය හා මාර්ග සංස්කෘතිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පරිසංවාදය දෙසැම්බර් 14 හා 15 දෙදින පුරා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි. ප්‍රවාහන උරුමය සහ මාර්ග සංස්කෘතිය නැවත ගවේෂණය කිරීමේ අරමුණෙන් පැවැති මෙම පරිසංවාදයේ සමාරම්භක උළෙල දෙසැම්බර් 14 වැනි දින සමාජීය විද්‍යා පීඨ මණ්ඩල රැස්වීම් ශාලාවේදී පවත්වන ලදි.

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රවාහන හා ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අමල් එස්. කුමාරගේ මහතා විසින් පරිසංවාදයේ සමාරම්භක දේශනය පැවැත්වූ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ඉතිහාසයේ විවිධ හැඩගැසීම් සම්බන්ධයෙන් එතුමා විසින් සිදු කළ පර්යේෂණයක් ඇසුරෙන් මෙම දේශනය සිදු කරන ලදි.

සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ. එච්. එම්. එච්. අබයරත්න මහතා සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක මහතා මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයන් වශයෙන් සහභාගී වූ අතර උරුම අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා, සමාජීය විද්‍යා පීඨයට සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයට අයත් අධ්‍යයන අංශවල අංශාධිපතිවරු සහ ආචාර්යවරු ද විද්‍යාර්ථියෝ ද මෙම පරිසංවාදයේ සමාරම්භක අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. ඊට අමතරව රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ, රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරු සහ විද්‍යාර්ථියෝ ද මෙම අවස්ථාවට විශේෂයෙන් සහභාගී වූහ.

සංක්‍රමණිකයන් මගින් භාණ්ඩ හා අදහස් සංක්‍රමණය වීම හා එහි න්‍යායාත්මක තත්ත්වය, පෞරාණික පත්‍රිකා ඇසුරෙන් ගවේෂණය කළ පැරණි මාර්ග, සත්ත්ව ප්‍රවාහනය, පැරණි පාලම්, උමං හා පොකුණු ආශ්‍රිත ස්මාරක, මෝටර් රථ හා දුම්රිය මාර්ග ඉතිහාසය, ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ නීති හා චාරිත්‍ර, ජනප්‍රවාද හා ජන කලා ඇසුරෙන් හෙළි වන මාර්ග අලංකරණය, මාර්ගවල පොදු හැසිරීම් සහ සංස්කෘතිය, දුම්රිය ස්ථාන හා රථවාහන පාලනය සහ සංරක්ෂණය ආදී විෂය ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකට අදාළ පර්යේෂණ පත්‍රිකා 139ක් මෙම පරිසංවාදයට ඉදිරිපත් වී තිබිණි. ඒ අතර ඉන්දියාවේ පර්යේෂකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පර්යේෂණ පත්‍රිකා 30ක් ද විය.