වර්ණ ප්‍රදනෝත්සවය 2015/2016

ජනවාරි 3rd, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යාර්ථින්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතා ඇගයීමේ අරමුණෙන් ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශය සහ ක්‍රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද 2015/16 වර්ෂවලට අදාළ වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය 2017 දෙසැම්බර් 19 වැනි දින කිරිබත්ගොඩ ක්ලැරියොන් හෝටලයේදී පැවැත්විණි.

විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවයේදී ක්‍රීඩා 22ක් සඳහා ක්‍රීඩකයන් 187 දෙනෙකුට සහ ක්‍රීඩිකාවන් 130 දෙනෙකුට වර්ණ ප්‍රදානය කරන ලදි. එසේම එක් එක් ක්‍රීඩාව සඳහා ඉහළම දක්ෂතා පෙන්වූ ක්‍රීඩකයන් හා ක්‍රීඩිකාවන් 33 දෙනෙකුට ද වර්ණ ප්‍රදානය කරන ලද අතර එසේ වර්ණ දිනා ගත් ක්‍රීඩකයන් මෙසේය.

බැඩ්මින්ටන් (පිරිමි)           – එච්. ලක්මාල් මදුශංඛ

බැඩ්මින්ටන් (කාන්තා)       – ආර්. එම්. අචිනි කේ. රත්නසිරි

බේස්බෝල්                      – කේ. වී. ලියෝන් එම්. කැටතැන්න

බාස්කට්බෝල් (පිරිමි)        – සී. එම්. බී. ඉසුරු එන්. පීරිස්

බාස්කට්බෝල් (කාන්තා)   – කේ. පී. ගීමා යූ. විජේරත්න

කැරම් (පිරිමි)                    – වයි. පී. එම්. මෙන්ඩිස්

කැරම් (කාන්තා)               – සයුරි ජී. රත්නායක

චෙස් (පිරිමි)                     – පසන් වී. ලියනපතිරණ සහ හර්ෂ එන්. කරුණානායක

චෙස් (කාන්තා)                 – බී. සකුනි එම්. කුරේ

ක්‍රිකට්                              – එච්. ඒ. ඩී. අමිල කේ ජයවර්ධන

එල්ලේ (පිරිමි)                  – ඩබ්. එච්. පියුමාල්

එල්ලේ (කාන්තා)             – එම්. අචිනි ඩී. ප්‍රනාන්දු සහ පී. ජී. ඉෂානි කරුණාරත්න

හොකී (පිරිමි)                    – චූලංග එස්. අබේකෝන්

හොකී (කාන්තා)               – ශිල්පා පී. ගුණවර්ධන

කරාතේ (පිරිමි)                 – ඩී. ටී. ඩී. ජයසිංහ සහ ඊ. එම්. එච්. ඩී. බී. එදිරිසිංහ

කරාතේ (කාන්තා)             – එච්. කේ. ටී. ප්‍රේමචන්ද්‍ර සහ ආර්. ඒ. එල්. ලක්මිණී රූපසිංහ

නෙට්බෝල්                     – එම්. බී. ගයුමි එම්. කේ. සිල්වා

රගර්                                – කේ. එච්. කේ. ඩී. එස්. තිලකරත්න

ස්ක්‍රැබල් (පිරිමි)                – කේ. සපුමල් ගමගේ

ස්ක්‍රැබල් (කාන්තා)            – කේ. එල්. ඒ. සුපුනි එන්. ලියනාරච්චි

පිහිනුම් (පිරිමි)                  – ටවීෂ් එන්. එදිරිසූරිය

පිහිනුම් (කාන්තා)              – එන්. ඒ. මිනෝෂලා ආර්. නිශ්ශංක

මේසපන්දු (පිරිමි)              – ජේ. එම්. ඩී. ජයසුන්දර

ටයිකොන්ඩො (පිරිමි)        – පී. එච්. ටවීෂ් මලින්ද

ටයිකොන්ඩො (කාන්තා)    – ඩබ්. රනුරි ඩබ්. වික්‍රමසිංහ සහ ආර්. එල්. ඒ. විශ්වානි

ටෙනිස් (පිරිමි)                  – සී. කේ. පතිරගේ

ටෙනිස් (කාන්තා)              – අයේන්ද්‍රි වයි. සේනාරත්න සහ ඩී. රංගනා කරුණාරත්න

බාධක දිවීම (පිරිමි)            – ඩබ්. එම්. එන්. එල්. බී. වීරසිංහ

බාධක දිවීම (කාන්තා)       – කේ. ජී. දුශාන්ති එන්. නවරත්න

අත්පන්දු (පිරිමි)                – ආර්. එම්. චින්තක කේ. බණ්ඩාර සහ ඒ. පී. අයි. නාලක

අත්පන්දු (කාන්තා)            – එච්. වී. එන්. ක්‍රිශාන්ති

බර ඉසිලීම                       – ආර්. එම්. නුවන් ඩී. රණසිංහ

රෙස්ලිං                            – එච්. ආර්. නිරෝෂන් මධුමාධව සහ කේ. ජී. සුචිර කේ. ගමගේ

 

විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරන කාල සීමාව තුළ වර්ණ දිනා ගෙන ප්‍රථම පන්ති සාමාර්ථයක් සහිතව සිය උපාධිය ද අවසන් කළ විද්‍යාර්ථින්ට ද මෙහිදී වර්ණ ප්‍රදානය කරමින් ඇගයීමට ලක් කරන ලදි. ඒ අනුව,

  • එල්ලේ ක්‍රීඩාව සඳහා වර්ණ දිනාගෙන වාණිජ විද්‍යාවේදී ප්‍රථම පන්ති ගෞරව උපාධියක් හිමි කර ගත් බී. වී. එච්. එස්. ඩබ්. කරුණාසේන
  • රගර් ක්‍රීඩා සඳහා වර්ණ දිනාගෙන ව්‍යාපාර කළමනාකරණවේදී ප්‍රථම පන්ති ගෞරව උපාධියක් හිමි කර ගත් ජී. ඩී. ආර්. අපොන්සු
  • කරාතේ ක්‍රීඩාව සඳහා වර්ණ දිනාගෙන විද්‍යාවේදී ප්‍රථම පන්ති ගෞරව උපාධියක් හිමි කර ගත් එල්. ඒ. කේ. ඩී. එන්. තාරක
  • කරාතේ ක්‍රීඩාව සඳහා වර්ණ දිනාගෙන විද්‍යාවේදී ප්‍රථම පන්ති ගෞරව උපාධියක් හිමි කර ගත් ඒ. ඒ. වී. එන්. වීරසිංහ
  • බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාව සඳහා වර්ණ දිනාගෙන විද්‍යාවේදී ප්‍රථම පන්ති ගෞරව උපාධියක් හිමි කර ගත් එල්. එච්. එල්. එස්. මධුරංගි
  • හොකී ක්‍රීඩාව සඳහා වර්ණ දිනාගෙන විද්‍යාවේදී ප්‍රථම පන්ති ගෞරව උපාධියක් හිමි කර ගත් එම්. ඒ. ජී. ශෂිකලා
  • බාධක දිවීමේ ක්‍රීඩාව සඳහා වර්ණ දිනාගෙන වාණිජ විද්‍යාවේදී ප්‍රථම පන්ති ගෞරව උපාධියක් හිමි කර ගත් කේ. ඒ. එන්. වැලිහේන
  • බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාව සඳහා වර්ණ දිනාගෙන විද්‍යාවේදී ප්‍රථම පන්ති ගෞරව උපාධියක් හිමි කර ගත් පී. එච්. ඒ. බණ්ඩාර
  • ස්ක්‍රැබල් ක්‍රීඩාව සඳහා වර්ණ දිනාගෙන විද්‍යාවේදී ප්‍රථම පන්ති ගෞරව උපාධියක් හි මි කර ගත් පී. එම්. අයි. ආර්. පරණවිතාන

යන විද්‍යාර්ථියෝ ක්‍රීඩා කුසලතා හා සමගාමීව අධ්‍යාපන කුසලතා ද ප්‍රදර්ශනය කිරීම වෙනුවෙන් වර්ණ හිමි කර ගත්හ.

වසරේ නවක ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මානය කේ. ඩී. දුෂාන්ති එන්. නවරත්න විසින් දිනා ගත් අතර වසරේ නවක ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය දිනා ගත්තේ ටවීෂ් එන්. එදිරිසූරිය විසිනි. කේ. එම්. අචිනි කේ. රත්නසිරි විසින් වසරේ ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මානය දිනා ගත් අතර වසරේ ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය දිනා ගන්නා ලද්දේ ද ටවීෂ් එන්. එදිරිසූරිය විසිනි. සියලු තරඟ අංශයන් අතරින් 2015/16 වසරේ විශිෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය හිමි කර ගැනීමට එන්. එම්. මිනෝෂලා ආර්. නිශ්ශංක සමත් වූවාය.

මීට අමතරව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ කණ්ඩායම් තරඟවලින් සහ කේවළ තරඟවලින් රන් සම්මාන හිමි කර ගත් විද්‍යාර්ථින් ද මෙහිදී විශේෂයෙන් ඇගයීමට ලක් විය.

නියෝජ්‍ය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා, හිටපු උපකුලපති මහාචාර්ය එම්. ජේ. එස්. විජේරත්න මහතා, හිටපු උපකුලපති මහාචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා, වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපති විනේතෘ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය නිලන්ති සිල්වා මහත්මිය, විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය බී. එම්. ජයවර්ධන මහත්මිය, වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය පී. එන්. ඩී. ප්‍රනාන්දු මහතා, ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලයේ සභාපති මහාචාර්ය එස්. ආර්. ඩී. කාලිංගමුදලි මහතා ඇතුළු ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෝ, මහාචාර්ය සරත් කුලතුංග මහතා, වැඩ බලන ශාරීරික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ජී. ජී. යූ. සමන් කුමාර මහතා, ශාරීරික අධ්‍යාපන උපදේශකවරු හා පුහුණුකරුවෝ ද ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.