කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ නේපාලයේ ලුම්බිණි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය අතර සාකච්ඡා

පෙබරවාරි 19th, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ නේපාලයේ ලුම්බිණි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සඳහා වන පූර්ව සාකච්ඡා 2018 පෙබරවාරි 15 වැනි දින කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේදී සිදු විය. විශ්වවිද්‍යාල ද්විත්වය අන්තර් සහයෝගීතාවය වර්ධනය කර ගැනීම සහ ශිෂ්‍ය හුවමාරු කටයුතු පිළිබඳවත් අවබෝධතා ගිවිසුමට ඇතුළත් කිරීමට අපේක්ෂිත ප්‍රධාන කරුණු පිළිබඳවත් මෙහිදී විශේෂයෙන් සාකච්ඡා විය.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය පාර්ශ්වයෙන් විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා ද ලුම්බිණි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලය පාර්ශ්වයෙන් එහි බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය භද්‍රරත්න වජ්‍රාචාර්ය මහතා ද මෙම සාකච්ඡාවට මූලිකත්වය ගත්හ.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය පූජ්‍ය මල්වානේ චන්දරතන හිමි විසින් සම්බන්ධීකරණය කරන ලද මෙම සාකච්ඡාවට ලුම්බිණි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය නේපාලයේ සිරිවජිර හිමි සහ මෙරට බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයේ සංවර්ධන නිලධාරී එච්. ඩබ්. විජේරත්න මහතා සහභාගී වූහ.