දැක්ම හා මෙහෙවර

අගෝස්තු 6th, 2014

විශ්වවිද්‍යාලයීය දැක්ම

තිරසර සංවර්ධනය උදෙසා දැනුම නිර්මාණය කිරීමේ හා බෙදා හැරීමේ විශිෂ්ටතම කේන්ද්රස්ථානය බවට පත්වීම


මෙහෙවර

නිර්මාණශීලිත්වය හා නව්‍යකරණය තුළින් ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා බුද්ධිමත් පුරවැසියන් බිහි කිරීම