කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය වෙත සපැමිණෙන ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

නොවැම්බර් 24th, 2014

1959 දී ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලංකාර විශ්වවිද්‍යාලය නමින් පිහිටු වන ලද එය වර්ෂ 1875 දී ආරම්භ කරන ලද, ආරාමික අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කැප වූ අතිශය කීර්තිමත් තෘතීයික අධ්‍යාපන විද්‍යාස්ථානයක් වූ විද්‍යාලංකාර පිරුවනෙහි අනුප්‍රාප්තිකයායි.

ඒ අනුව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින පැරැණිතම අධ්‍යාපන ආයතන අතරින් එකකි. ආරම්භයේ දී භාෂා, භූගෝල විද්‍යාව, බෞද්ධ අධ්‍යයන, දර්ශනය හා ආර්ථික විද්‍යාව වැනි විෂය ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පමණක් උගන්වන ලද නමුත් අද කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ හයක, අධ්‍යයන අංශ 44 ක විෂය 60 ක් පමණ උගන්වනු ලැබෙයි. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය වර්තමානයේ අභ්‍යන්තර සිසුන් 8000 කට පමණ ද බාහිර සිසුන් 30, 000 කට පමණ ද අධ්‍යාපනය ලබා දෙයි. අද එය අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සාමාජිකයන් 600 කින් ද අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 650 කින් ද සමන්විතය.