එක් අවුරුදු සමාජීය විද්‍යාපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 අගෝස්තු ප්‍රතිල ලේඛනය : භූගෝල විද්‍යාව

එක් අවුරුදු සමාජීය විද්‍යාපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 මාර්තු අතිරේක ප්‍රතිල ලේඛනය : ජනසන්නිවේදනය

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - අතිරේක ප්‍රතිල ලේඛනය : සමාජවිද්‍යාව

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් ප්‍රතිල ලේඛනය : භූගෝල විද්‍යාව

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් ප්‍රතිල ලේඛනය : පුරාවිද්‍යාව

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - ප්‍රතිල ලේඛනය : පුරාවිද්‍යාව

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - අතිරේක ප්‍රතිල ලේඛනය : පුස්තකාල විද්‍යාව

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2016 පෙබරවාරි ප්‍රතිල ලේඛනය : භූගෝල විද්‍යාව

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2016 ජනවාරි ප්‍රතිල ලේඛනය : පුස්තකාල විද්‍යාව

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් ප්‍රතිල ලේඛනය : ජනසන්නිවේදන

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2016 ජනවාරි අතිරේක ප්‍රතිල ලේඛනය : ජනසන්නිවේදන

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - ප්‍රතිල ලේඛනය : අර්ථික විද්‍යාව සහ  භූගෝල විද්‍යාව

පස්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා සමාජීය විද්‍යා පීඨය - ප්‍රතිල ලේඛනය : දේශපාලන විද්‍යාව, අර්ථික විද්‍යාව, ජනසන්නිවේදන සහ සමාජවිද්‍යාව

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 පෙබරවාරි/මාර්තු/සැප්තැම්බර් ප්‍රතිල ලේඛනය : ජනසන්නිවේදන

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 මාර්තු ප්‍රතිල ලේඛනය (අසමත් ලේඛනය) : ජනසන්නිවේදන

MSc in Management Information Technology - April 2015, December 2014 Additional Results Sheet

MSc in Management Information Technology - December 2015 Results Sheet

MSc in Industrial & Environmental Chemistry - Batch No. 05 Results Sheet

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 ජනවාරි/මාර්තු/ ජුනි ප්‍රතිල ලේඛනය : ජනසන්නිවේදන

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 මාර්තු ප්‍රතිල ලේඛනය : ජනසන්නිවේදන

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 මාර්තු ප්‍රතිල ලේඛනය (ඌන සමාර්ථ) : ජනසන්නිවේදන

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 ජුනි ප්‍රතිල ලේඛනය (ඌන සමාර්ථ) : ජනසන්නිවේදන

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - 2015 ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් ප්‍රතිල ලේඛනය  : ජනසන්නිවේදන


දෑ අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ - මාර්තු /අප්‍රේල් 2016 අවසාන ප්‍රතිල ලේඛන : සිංහල

සමත් | ඌන සමත් | අසමත් 


POSTGRADUATE DIPLOMA EXAMINATION IN MARKETING – 2016

RESULTS SHEET


එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ ඔක්තෝබර් 2015 ප්‍රතිඵල ලේඛන: නාට්‍ය හා රංග කලාව 

Page 01


එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණ ප්‍රති ජනසන්නිවේදනය

අතිරේක ප්‍රතිපල ලේඛන 01

අතිරේක ප්‍රතිපල ලේඛන 2015  මාර්තු

අතිරේක ප්‍රතිපල ලේඛන 2015  මාර්තු ඌන සමත්

අතිරේක ප්‍රතිපල ලේඛන 2015 ජුනි ඌන සමත් 

ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015


එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පෙබරවාරි/මාර්තු 2015 පරීක්ෂණ ප්‍රතිල ලේඛන : නාට්‍ය හා රංග කලාව

පළමු අර්ධ වාර්ෂිකය | දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකය 


එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ලිඛිත පරීක්ෂණ ප්‍රතිල ලේඛන : සමාජවිද්‍යාව - ඌන සමත් හා අසම්පූර්ණ ලේඛන

Page 01 | 


ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ලිඛිත පරීක්ෂණ ප්‍රතිල ලේඛන : සමාජවිද්‍යාව

Page 01 | Page 02 |

ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ලිඛිත පරීක්ෂණ ප්‍රතිල ලේඛන : ජනසන්නිවේදනය

Page 01 | Page 02 | 

ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ලිඛිත පරීක්ෂණ (නැවත) ප්‍රතිල ලේඛන : ජනසන්නිවේදනය

Page 01 | 


ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්‍රතිල ලේඛන : සමාජවිද්‍යාවසමත් ලේඛන

Page 01 | Page 02 | Page 03 | Page 04 | Page 05 | Page 06 |

MA Degree Examination in Sociology (one year) Oct/Nov 2015v - English Medium

Page 07 |

ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්‍රතිල ලේඛන : සමාජවිද්‍යාවඌන සමත් ලේඛන

Page 01 Page 02 Page 03 Page 04 Page 05 Page 06 Page 07 Page 08 Page 09 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 

ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්‍රතිල ලේඛන : ජනසන්නිවේදනය - අසම්පූර්ණ ලේඛන

Page 01 |

ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්‍රතිල ලේඛන : ජනසන්නිවේදනයඌන සමත් ලේඛන

Page 01 Page 02 Page 03 Page 04 Page 05 


ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි නොවැම්බර් 2015 ප්‍රතිල ලේඛන

MUSIC First Year First & Second Semester|MUSIC Second Year Second Semester|MUSIC Second Year First Semester| DANCING-First Year First & Second Semester|DANCING-Second Year First Semester|DANCING-2nd Year 2nd Semester

දෑ අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්‍රතිල ලේඛන

BUST

දෑ අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 අතිරේක ප්‍රතිල ලේඛන

SINH

සමාජීය විද්‍යාපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ප්‍රතිල ලේඛන

POLS

සමාජීය විද්‍යාපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 අතිරේක ප්‍රතිල ලේඛන

POLS

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 සමත් ලේඛන

POLS

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ඌන සමත් ලේඛන

POLS

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි සමත් ලේඛන 2016.05.06

ECON & POLS|PHIL

Master of Public Health in Epidemiology

(Click here)


එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 ඌන සමත් සහ අසම්පූර්ණ ලේඛන

ARCH| GEOG

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015 සමත් ලේඛන

ARCH| GEOG

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි 2014 දෙසැම්බර් සමත් ලේඛන

ECON

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි සමත් ලේඛන

GEOG

දෑ අවුරුදු සමාජීයවිද්‍යාපති උපාධි ලිඛිත පරීක්ෂණ 2015 ප්‍රතිපල

ARCH| ECON| GEOG| HIST| PHIL


එක් අවුරුදු ශාස්ත්‍‍්‍රපති උපාධි ඔක්තෝබර්/නොවැම්බර් 2015

ඌන සමත් සහ අසම්පූර්ණ ලේඛන
ECON සිංහල මාධ්‍යය
ECON English Medium
HISTORY
PHILOSOPHY


ECONOMICS_English

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය(GEOG/ECON)

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය(MACO)

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය(ECON)

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය(PHIL)

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය(PHIL)

Master of Science Degree Examination in MIT (list1)

Master of Science Degree Examination in MIT (list2)

Master of Science Degree Examination in MIT (list3)


 

MSc/PGD in Microbiology Results (First Semester Nov/Dec 2014 and Second Semister Mar/Apr 2015)

MSc in MIT Results 


 

MSSc/MA in Geography


 

MSSc/MA in Mass Communication

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි 

එක් අවුරුදු සමාජීයවිද්‍යාපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි -අතිරේක ප‍්‍රතිඵල ලේඛනය

සමාජීය විද්‍යාපති උපාධි පරීක්ෂණය - පුනර් (දෑවුරුදු) ලිඛිත පරීක්ෂණය - 2015 ජුනි

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය -අතිරේක - 2014 අගෝස්තු/සැප්තැම්බර් සහ ඔක්තෝබර්

එක් අවුරුදු සමාජීයවිද්‍යාපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි

අසමත් සහ අසම්පූර්ණ ලේඛනය - 2015 ජුනි

 

Old Results>>

 

Calling Application for Postgraduate Programmes

1. Advertisement for

application deadline : 31.07.2016


2. Advertisement for

cropeflyer

application deadline : 31.07.2016