එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය(GEOG/ECON)

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය(MACO)

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය(ECON)

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණය(PHIL)

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය(PHIL)

Master of Science Degree Examination in MIT (list1)

Master of Science Degree Examination in MIT (list2)

Master of Science Degree Examination in MIT (list3)


 

MSc/PGD in Microbiology Results (First Semester Nov/Dec 2014 and Second Semister Mar/Apr 2015)

MSc in MIT Results 


 

MSSc/MA in Geography


 

MSSc/MA in Mass Communication

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි 

එක් අවුරුදු සමාජීයවිද්‍යාපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි -අතිරේක ප‍්‍රතිඵල ලේඛනය

සමාජීය විද්‍යාපති උපාධි පරීක්ෂණය - පුනර් (දෑවුරුදු) ලිඛිත පරීක්ෂණය - 2015 ජුනි

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි

එක් අවුරුදු ශාස්ත‍්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය -අතිරේක - 2014 අගෝස්තු/සැප්තැම්බර් සහ ඔක්තෝබර්

එක් අවුරුදු සමාජීයවිද්‍යාපති උපාධි පරීක්ෂණය (පුනර්) - 2015 ජුනි

අසමත් සහ අසම්පූර්ණ ලේඛනය - 2015 ජුනි

 

Old Results>>

 

Calling Application for Postgraduate Programmes

Use Mozilla Firefox browser only to submit and Print Applications online

1. Advertisement for

Master of Commerce

(Apply online only)

 


2. Advertisement for

MBM in Marketing

(Apply online only)


 3. Advertisement for

Master of HRM

(Apply online only)

application deadline : 31.01.2016


4. Advertisement for

MSc/PGD in Food and Nutrition

MSc/PGD in Applied Microbiology
(Sinhala | English)

(Apply online only)

application deadline : 15.01.2016


 5. Advertisement for MA in Linguistic, Sinhala, Buddhist Studies, Christian Studies

(Sinhala | Tamil | English)

 6. Advertisement for MA in Drama and Theatre (Sinhala)