Professor Gunawardhana Nanayakkara

 

 

Name: Dr. Gunawardhana Nanayakkara

Occupation: Professor in Sinhala, Deaprtment of Sinhala,University of Kelaniya

Address: Deaprtment of Sinhala, University of Kelaniya, Sri Lanka

Contact No: (Office) 0112-914496, (Home) 0112973234

Higher Education: B.A.Special in Sinhala, University of Peradeniya,1974

 

Ph.D. University of Kelaniya, 1984

Cert. in Russian (Moscow)

Research & Publications:

 • Publications:
 1. Gamperaliya Vimarzanaya (A Criticism of Gamperaliya Novel), Deepa Printers, Kelaniya, 1985

 2. Jana Kavya Sahitya Samiksha (The Analysis of Sinhala Folk Literature), Pubudu Printers, Makola, 1998

 3. Polonnaru Yugaye Sinhala Vyakhyana Sahityaya ( ) S. Godage & brothers, Colombo, 1998
 • Edition
 1. Kelani Sarasavi Kavi Vol. I (Poems of the University of Kelaniya), Deepa Printers, Kelaniya, 1979

 2. Kelani Sarasavi Kavi Vol. II (Poems of the University of Kelaniya), Deepa Printers, Kelaniya, 1980

 3. Kelani Sarasavi Kavi Vol. III (Poems of the University of Kelaniya), Deepa Printers, Kelniya, 1982

 4. Nikaya Sangrahaya, S. Godage & Brothers, Colombo, 2001

 • Research Articles:
 1. Panchatantraya saha Hitopadeshaya (Panchatantra & Hitopadesha), Vishva Sahityaya, Cultural Department, Government Press, Colombo, 1990, pp672-682

 2. Miyuru Sandese Venum Maga (A Criticism of Mayura Sandeshaya) Sri Revata, Ariyadasa Printers, Galle, 1991, pp. 5-10

 3. Pariwartana Navakata Saha Ema Bovari (Translated Novel & Ema Bovari), Wimalakeerthi Sambhavana, Vidyalankara Press, Kelaniya, 1992, pp. 89-95

 4. Sinhala Vyakhyana Sahityaya saha Jataka Atuva Getapadaya, Sinhala Sangara, Kelaniya, 1993, pp. 72-87

 5. Vansha Katha saha Sinhala Bodhi Vanshaya, Vidyalankara, Vidyalanka Press, Kelaniya, 1997, pp. 161-172

 6. Vartamana Lankave Nagarika Bududagama ( Buddhism of Country side in Sri Lanka), Sri Gnanananda Sambhavana, Pubudu Printers, Makola, 1998, pp. 95-102

 7. Minivan P. Thilakaratnage Ketikata saha Sinhala Jana Jeevitaya (Minivan P. Thilakaratne's Short Stories and Sinhala Folk Society), Minivan P. Thilakaratna ha Sahitya Lokaya, S. Godage & Brothers, Colombo, 1998, pp. 201-209

 8. Indu-Lanka Bauddha Chitra Kalava (Indian and Sri Lankan Buddhist Paintings), Vasundara, Deepa Printers, Kelaniya, 1985, pp. 20-24

 9. Nuvara Perahera saha Perani Sinhala Samaja Sanvidhanya, Sri Dhammavasa Prasashthi, Amaradasa Press, Galle, 1985, pp. 71-78

 10. Vairayen Vairaya Nosansinde yanna sanatha Karannaki Hemlert Natyaya, Sankalpa, Sankalpa press, Pelmadulla, 1985, pp. 43-48

 11. Nutana Sinhala Ketikatha (Short Stories in Modern Sinhala), Nutana Sinhala Kala Nirmana saha K. Jayathilaka, Gevernment Press. Colombo, 1983, pp.60-69

 12. Vyakhyana Sahityaye Prabhavaya saha Vikashaya, Sambhasha, Vidyalanka Press, Kelaniya, 2000, 464-478

 13. Bududahama saha Saradharma, Sammani, Lassana Printers, Wellampitiya, 2005, pp171-179

 14. Sinhala Sandesha Kavinge Varnana Chaturyaya, .....................S. Gadage & Brothers, Colombo, 2005, pp.71-74

 15. Lakdiva Mahayana Bududahama (Mahayana Buddhism in Sri Lanka), Taranga, Sri Lanka Students' Association in Japan, Tokyo, 2003, pp. 3-4

 16. Kotte Yugaye Shastra Niketana Saha Sahitya Pravanata, Journal of Humanities, University of Kelaniya, 2001

 17. Polonnaru Yugaye Sinhala Vyakhyana gatkatuwarunge Bahushrutatava Helikerena Avastha Pilibanda Vimasumak, Uvasara, (Felicitaion of Prof. Ananda Kulasooriya), 1999, pp. 252-259

 18. Expansion of Mahayanism in Sri lanka and it's Influence on Sinhala Literature, Journal of Humanities, University of Kelaniya, 2005, pp. 158-165 (written in English)

 19. Bhasha Sahitaya Poshanaya Sandaha Vyakhyana Grantavaliye Purogami Dayakatvaya, Pranama, (Felicitaion of Prof. Nandasena Mudiyanse), University of Kelaniya, 2006, pp. 183-199

 

 

 
Department of Sinhala, University of Kelaniya, Kelaniya, Sri LankaTel +94-11-2914493, Fax: +94-11-2911485; +94-11-2911913