Prof. M. A. Nimal Karunaratne
Head of the Department
B.A.(Hons) (Kelaniya), M.A. (BPU-Sri Lanka), M.Phil. (Kelaniya), M.A., Ph.D., Dip.in Japanese (Hitotsubashi-Tokyo)


Prof. Gunawardhana Nanayakkara
Senior Professor
B.A. (Hons), M.A. (Sri Lanka.), Ph.D. (Kelaniya), Cert. in Russian (Moscow)


Prof. Herson Dias
Senior Professor
B.A.(Hons), M.A. , Ph.D. (Kelaniya)


Ven. Prof. Okkampitiye Pannasara
Professor
B.A. (Hons) (Kelaniya), M.A. (BPU-Sri Lanka), M.Phil., (Kelaniya), Ph.D. (Pune)


Prof. Darshana Ratnayake
Professor
B.A. (Hons), M.Phil. (Kelaniya), Royal Pandit,
Grantha Visharada


Dr. (Mrs.) H. A. A. Swarna Ihalagama
Senior Lecturer I (Sabbatical Leave)
B. A.(Hons.), M. Phil., Kelaniya, (Ph.D), Wuhan University, China


Ven. Malwane Chandaratana
Senior Lecturer I (Sabbatical Leave)
B.A. (Hons), M.Phil (Kelaniya)


Mrs. Anurin Indika Diwakara
Senior Lecturer II
B.A. (Hons), M.A., M.Phil. (Kelaniya)


Mrs. Kusum Herath
Senior Lecturer II (Study Leave)
B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mrs. Anuruddhika Kularathne
Senior Lecturer II
B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mrs. Anjalee Wickramasinghe
Senior Lecturer II (Study Leave)
B.A. (Hons),
M. Phil (Kelaniya)


Dr. He. Wa. Bihesh Indika Sampath
Senior Lecturer II


Mr. M. B. B. Jayasundara

Senior Lecturer II

B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mr. E. M. Neil Pushpakumara
Lecturer


Mr. R. M. C. Ranasinghe
Lecturer Probationary