Prof. M. A. Nimal Karunaratne
Head of the Department
B.A.(Hons) (Kelaniya), M.A. (BPU-Sri Lanka), M.Phil. (Kelaniya), M.A., Ph.D., Dip.in Japanese (Hitotsubashi-Tokyo)


 

Prof. Kulatilaka Kumarasinghe
Chair Professor
B.A. (Hons) (Sri Lanka), Ph.D. (Kelaniya), Dip. in Japanese (Osaka)


Prof. Herson Dias
Professor
B.A.(Hons), M.A. , Ph.D. (Kelaniya)


Prof. Gunawardhana Nanayakkara
Professor
B.A. (Hons), M.A. (Sri Lanka.), Ph.D. (Kelaniya), Cert. in Russian (Moscow)


Ven. Prof. Okkampitiye Pannasara
Professor
B.A. (Hons) (Kelaniya), M.A. (BPU-Sri Lanka), M.Phil., (Kelaniya), Ph.D. (Pune)


Prof. Darshana Ratnayake
Professor
B.A. (Hons), M.Phil. (Kelaniya), Royal Pandit,
Grantha Visharada


Prof. W. M. S. P. Abeysekara
Associate Professor
B.A. (Hons), M.Phil. (Kelaniya)


Dr. (Mrs.) H. A. A. Swarna Ihalagama
Senior Lecturer I
B. A.(Hons.), M. Phil., Kelaniya, (Ph.D), Wuhan University, China


Ven. Malwane Chandaratana
Senior Lecturer I
B.A. (Hons), M.Phil (Kelaniya)


Mrs. Anurin Indika Diwakara
Senior Lecturer II
B.A. (Hons), M.A., M.Phil. (Kelaniya)


Mrs. Kusum Herath
Senior Lecturer II (Study Leave)
B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mrs. Anuruddhika Kularathne
Senior Lecturer II (Study Leave)
B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mrs. Anjalee Wickramasinghe
Senior Lecturer II
B.A. (Hons),
M. Phil (Kelaniya)


Mr. R. M. C. Ranasinghe
Lecturer Probationary


Mr. M. B. B. Jayasundara
Lecturer Probationary


Dr. He. Wa. Bihesh Indika Sampath
Lecturer Probationary


Mr. E. M. Neil Pushpakumara
Lecturer Probationary