Prof. M. A. Nimal Karunaratne
Head of the Department
B.A.(Hons) (Kelaniya), M.A. (BPU-Sri Lanka), M.Phil. (Kelaniya), M.A., Ph.D., Dip.in Japanese (Hitotsubashi-Tokyo)


Prof. Kulatilaka Kumarasinghe

Chair Professor
B.A. (Hons) (Sri Lanka), Ph.D. (Kelaniya), Dip. in Japanese (Osaka)


 

Prof. Gunawardhana Nanayakkara
Senior Professor
B.A. (Hons), M.A. (Sri Lanka.), Ph.D. (Kelaniya), Cert. in Russian (Moscow)


Prof. Herson Dias
Professor
B.A.(Hons), M.A. , Ph.D. (Kelaniya)


 

Ven. Prof. Okkampitiye Pannasara
Professor
B.A. (Hons) (Kelaniya), M.A. (BPU-Sri Lanka), M.Phil., (Kelaniya), Ph.D. (Pune)


Prof. Darshana Ratnayake
Professor
B.A. (Hons), M.Phil. (Kelaniya), Royal Pandit,
Grantha Visharada


Prof. W. M. S. P. Abeysekara
Associate Professor (Sabbatical Leave)
B.A. (Hons), M.Phil. (Kelaniya)


Dr. (Mrs.) H. A. A. Swarna Ihalagama
Senior Lecturer I (Sabbatical Leave)
B. A.(Hons.), M. Phil., Kelaniya, (Ph.D), Wuhan University, China


Ven. Malwane Chandaratana
Senior Lecturer I (Sabbatical Leave)
B.A. (Hons), M.Phil (Kelaniya)


Mrs. Anurin Indika Diwakara
Senior Lecturer II
B.A. (Hons), M.A., M.Phil. (Kelaniya)


Mrs. Kusum Herath
Senior Lecturer II (Study Leave)
B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mrs. Anuruddhika Kularathne
Senior Lecturer II
B.A. (Hons), M. Phil (Kelaniya)


Mrs. Anjalee Wickramasinghe
Senior Lecturer II
B.A. (Hons),
M. Phil (Kelaniya)


Mr. R. M. C. Ranasinghe
Lecturer Probationary


Mr. M. B. B. Jayasundara
Lecturer Probationary


Dr. He. Wa. Bihesh Indika Sampath
Lecturer Probationary


Mr. E. M. Neil Pushpakumara
Lecturer Probationary