Home

Theses List

 TITLE

 NAME OF STUDENT

 DEGREE

  YEAR

 SUPERVISOR

ථේරවාදීබුදුසමයෙහි ඉගැන්වෙනසත්‍යය  සංකල්පය  පිළිබද  අධ්‍යයනයක් 

H.M Moratuwagama

M.Phill

1993 

Prof. JothiyaDhirasekara

Prof. ChandimaWijayaBandara

Analysis  of  Vinaya in the Light of Modern Legal Philosophy

C. Ananda Grero

Ph.D

1993

Prof. JothiyaDhirasekara

Prof. K.N.Jayatilleke

Crisis,Competition and Conversion :The British Encounter With Buddhism in Nineteenth Century Sri Lanka-Vol 1

Elizabeth June Harris

Ph.D

1993

Prof. Y.Karunadasa

Dr. Ananda W.P. Guruge

Crisis,Competition and Conversion :The British Encounter With Buddhism in Nineteenth Century Sri Lanka-Vol Ii & Iii

Elizabeth June Harris

Ph.D

1993

Prof. Y.Karunadasa

Dr. Ananda W.P. Guruge

යාතුකර්ම  හා ඒවායේ අන්තර්ගත  ආගමික  ලක්ෂණ

WelegammeddeVimalajothiThero

M.Phill

1993

Prof. Y.Karunadasa

Prof. H.M. Gunatilake 

සද්ධම්මෝපායනයෙහිසංස්කරණය හාපරිවර්තනය

MeegodaKalyanitissaThero

M.Phill

1993

 

ධම්ම පදයෙහි හා බයිබලයෙහි(පැරණි ගිවිසුමට අයත්) හිතෝපදේශයෙහි  ආචාරාත්මකඉගැන්වීම් පිළිබද තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක්

M.M.T. SheelaFernando

M.Phill

1994

Dr. Anthoney Fernando

Dr. AsangaTilakaratna

Nagasena  Bhiksu  Sutra:An Annotated Translation and Study

 1. GuangXing (Asanga)

M.Phill

1994

Ven. K. Dhammajoti

Prof. JiXianling

A Critical Translation and Study of Chinese Version of Causal Sequence of the Past and the Present

 1. XueYa (Sunita)

M.Phill

1994

Ven. K. Dhammajoti

Prof. JiXianling

The Discourse on theessential Secrets of Meditation -Critical Translation and Introduction

 1. Yuanci(Paduma)

M.Phill

1994

Ven. K. Dhammajoti

Prof. JiXianling

The Revival of Buddhism in Modern China

 1. Jing Yin (Nanda)

M.Phill

1994

Ven. K. Dhammajoti

Prof. Fang Litian

සූනියම් දෙවියන්  පිළිබද බෞද්ධ ඇදහිල්ල

K.G.P. Jayaseeli 

M.Phill

1995

Prof. ChandrasiriPalliyaguru

ජීව  සහ අජීව පරිසරය පිළිබදබෞද්ධ විග්‍රහය

D.D.Senadheera

M.Phill

1995

Prof. Oliver Abeynayaka

The Apheggusaradipani-Tika-An Edition and  A  Comprehensive Study

Ven.KhammaiDhammasami

M.Phill

1996

Prof. SumanapalaGalmangoda

A Critical Study of Samghabhadra’s Critique of The Abhidharmakosabhasyam  in The First Chapter of His Nyayanusara

Chiu ,Hsiu-Hua

 

1996

 

The Development of the Concept of Buddha in the Pali Commentaries

Toshichi Endo

Ph.D

1996

Prof. MahindaPalihawadana

Prof. W.S. Karunatillaka

Upadana and Anupadana       –A Study  Based on the Early Buddhist Discourses

 1. TalgasweweSeelananda

M.Phill

1997

 1. KapilaAbeywanse

A Translation and Study of Xsuan Tsang’s Version of the Mahayana-Samgraha

Bhikkhu Dao Long 

 

 

 

 

ශ්‍රි ලංකාවේථේරවාද බෝධිසත්ව සංකල්පයේ වර්ධනය හා ව්‍යාප්තිය

M.K.D. Wijerathna

M.Phill

1997

Prof. TilakKariyawasam 

මහනුවර යුගයේපාළිසාහිත්‍යය

A.G. Piyasena

M.Phill

1999

 Prof.ChandraWickramagamage

 Dr. AsangaTilakaratna

A Study on Universalism in the Teachings of The Buddha

SomasaraDassanayake

Ph.D

1998

Prof.I.P.N. Perera

Prof. AsangaTilakaratna

Cakkavaladipani –A Critical Edition and Study

K. Arunasiri

Ph.D

1998

Prof. Oliver Abeynayaka

ග්‍රී ලංකාවේද්විතීයක  පාසැල්වල බුද්ධධර්මය  ඉගැන්වීම පිළිබද විමර්ශනයක්

L. Karunasena

M.Phill

1998

Prof.  HenreyWeerasinghe

ACritical Study and an Annotated Translation of Zhong Ben Qi Jing: The Madhyama-Itivrttaka-Sutra

BhikkhuNeng-chi

 1. Phill

1999

 Prof. Y.Karunadasa 

The Female in Early Buddhism

SuvimaleeKarunaratna

M.Phill

1999

 1. LornaDewaraja

Prof. AsangaTilakaratna

Kalpadrumavadanamala (Chapters 7-20)

S.A.G. Wijesinghe

Ph.D

1999

Prof.M.H.F Jayasuriya

අත්තසාලිනි ධම්මසංගනී අට්ඨ කතාවසිංහල පරිවර්තනය හා විචාරාත්මකඅධ්‍යයනයක්

Rev. NochchiyeSomanandathera

M.Phill

2000

Prof. KapilaAbeywanse

A Critical Study of The Shihchi Chin in the Chinese Version of the Dirghagama

Song Wei Chi

Ph.D

2000

Prof. Y.Karunadasa

Prof. Ven. Dhammajoti

Daoxuan:A Study of His Life and His Further Biographic of Eminent Monks

 

 

Ven.HusKuo-Ju

M.Phill

2000

Prof. Rev.Dhammajoti

Prof.SirimaKiribamune

A Study of The Vibhanga Vagga of the Majjhima Nikaya With Special Attention to the Significance of Vibhanga in the Teaching of the Buddha

 Yu Nam Hyun

 M.Phill

 2000

Prof. AsangaTilakaratna

සිංහල නවකතාවේ  දෘෂ්ඨිය කෙරෙහි බලපානබෞද්ධ දර්ශනය

A.L.G. Chandralatha

M.Phill

2000

Prof. KapilaAbeywanse

A Critical Study and Annotated Translätion of Da Shan Wang Jing Corresponding to the Pali Maha-Sudassana-Suttanta 

 Wang Chien-Chih

 M.Phill

 2000

 Prof K. Dhammajoti

චතුබණවරපාළිය හා ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිත් සජ්ජායනාවපිළිබදඅධ්‍යයනයක්

GemunusiriEgodaGamage

PhD

2000

Prof. KapilaAbeywanse

මහායාන දශභුමික සූත්‍රය හා  භුමි සංකල්පය පිළිබදවිමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්

MedawachchiyeDhammajothiThera

M.Phill

2001

Prof. TilakKariyawasam

A Study of Poja Chinul’s Susimkyol With Reference to theteachings of Early Buddhism

 Chang Yoo Jin

 M.Phill

 2001

 Prof.AsangaTilakaratna

Prof. D. Edirisinghe

A Study Of Religious And Philosophical Significance Of Question And Answer In Early Buddhism:A Study Based On Pali Nikayas

Yang Hai Hyun

Ph..D

2001

Prof.Gunapala Dharmasiri

Prof.Asanga Tilakaratne

ධම්ම සංකල්පයේදේශපාලනආර්ථිකසමාජ  භාවිතය පිළිබදපර්යේෂනාත්මක අධ්‍යයනයක්

PelenwatteDhamatilakaThero

 PhD

 2002

 Prof. Chandima Wijaya Bandara

A Textual Study දf Material Relating  to Vipassana Meditation as Found in Pali Buddhist Scriptures

Yun Young,Jeong

PhD

2002 

Prof. Tilak Kariyawasam

Prof. Asanga Tilakaratne

Buddhism in Chit Gong Hill Tract Bangädesh-Past Present and Future

SunirmalChakma(Rev. JnanapalBhikkhu)

M.Phill

2002

Ven.Prof K. Dhammajoti

 

A Critical Study of the Doctrine of Anusaya in Vasubandhu: Abhidharmakosa-Bhasya and Samghabhadra’s  Nyayanusara

Liew Jew Chong(Ven.Dhammapala)

M.Phill

2003

Ven.Prof. Bhikkhu Kuala Lampur Dhammajoti

A Study of the Sarvastivada’s Karma Theory based on the Abhidharmakosabhasya and the Nyayanusara

Ven.Shi Xianda

PhD

2003

Ven.Prof. Bhikkhu Kuala LampurDhammajoti

Prof. Y.Karunadasa

 

The Abhidharma Controversy on Citta-Caitta: A Studybased on the Abhidharmakosabhasya and the Nyayanusara

Ven.Shi Chun Yi

PhD

2003

Ven.Prof. Bhikkhu Kuala Lampur Dhammajoti

Prof. G.D Sumanapala

බුදුදහමෙහි හා කිතු දහමෙහි ඉගැන්වෙන පරම නිෂ්ඨාව පිළිබද ආගමික හා දාර්ශනික අධ්‍යයනයක්

M.M. T. Sheela Fernando

PhD

2003

Prof. AlosiyesPieris

Prof. Asanga Tilakaratne

 

Influxes (Asava) and Defilements (Kilesa) and Reläted  Phenomena their  Nature and  Role in  Causing  Suffering: A Study in the Buddhist Path of Emancipation Purification Based on the Sutta and  Abhidhamma Pitakas

 You Mee Lee

 PhD

2002

 Prof.Asanga Tilakaratne

 කර්මය ලිංගිකත්වය හා නිර්වාණගාමී පටිපදාව පිළිබද අධ්‍යයනයක්

Chaminda G. Gamage

PhD

2004

Prof. TilakKariyawasam 

 A Critical Study  of Buddhist Psychotherapy-with Special Reference to the Therapy Practised by Dr.H.S.S. Nissanka

TEN SIAW MING

M.Phill

2003

Prof.Asanga

Tilakaratne

The Path Practice and Realization: A Study,with special Reference to Early Buddhism,in Psychology and Philosophy of Seon Buddhism as Expounded by Chinul

CHANG YOO JIN

PhD

2004

Prof. Asanga Tilakaratne

 මරනය පිළිබද  බෞද්ධ දර්ශනය මනෝවිද්‍යාව සහ ආගම පිළිබද අධ්‍යයනයක්

D.D Senadheera

PhD

2004

Prof. Asanga Tilakaratne

The Religios and Cultural History of the Chakma Community in Banglädesh

Suersh Chakma(Buddha Ratana Bhikkhu)

M.Phill

2005

Prof. Chandima Wijayabandara

Dhyana in Sarvastivada Abhidharma: A Study based on The Abhidharmakosabhasya and Its Sanskrit and Chinese Commentaries

Ven.Wei Shan

PhD

2005

Ven.Pro K. Dhammajoti

Prof. G.D Sumanapala

Jnana in Sarvastivada Abhidharma:A Study Based on Vasubandhu"sAbhidharmakosabhasya and sanskrit and Chinese Commentaries

Ven.Yuan Liu

PhD

2005

Ven.Pro K. Dhammajoti

Prof. G.D Sumanapala

A Study of the Nature, Characteristics and the Types of Stream (Sotapanna) According to The Pali Canon

Ven.YiRu

PhD

2005

Prof.Asanga Tilakaratne

 සමාජ සාරධර්ම කෙරෙහි විභාග කේන්දීය අධ්‍යාපනයේ බලපෑම පිළිබද අධ්‍යයනයක්

H.Arvin Fonseka

M.Phill

2005

Prof.TilakKariyawasam

 

Knowledge and the Ways of Imparting it as Found in the Pali Canon :A Study in the Buddhist Concept of Education

YU NAM  HYUN

PhD

2005

Prof. AsangaTilakaratne

Prof. Oliver Abenayaka

A Study Of Myth"Legend and History Behind Ven Totagamuwe Sri Rahula

Sarath Piyananda Weerasekara

M.phill

2004

Prof.RathnaWijetunaga

 සාමනේර භික්ෂුත්වය හා එහි විකාශය  

Pallekande Sudhassi Thero

M.phill

2005

Prof.Tilak Kariyawasam 

Buddhist Approach to Management of Stress Among Professionals

Devika PriyanganiePeiris

M.phill

2005

Prof. TilakKariyawasam

Dr.H.S.S.Nissanka

A Socio-Anthropological Study of the Kavyasekhar Maha Kavya of Sri Rahula Sangharaja with special reference to it Moral & Legal Philosophy

A.M.K Attanayake

Ph.D

2005

Prof.ChandrasiriPalliyaguru

Prof.AsangaTilakaratne 

Concept of Confession and Repentance in Chinese Mahayana Buddhist Text and their further Development within Territory of Chinese Culture

Ven. Shi Zhi Yi

Ph.D

2006

Prof. TilakKariyawasam

Prof.Toshiichi Endo

Conversion to Buddhism at the Time of the Buddha and the Leap of Faith

Ingrid Bluhm

M.Phill

2005

Prof. TilakKariyawasam

Prof. P.D Premasiri

Buddhist Teaching of Mindfulness,and the Theory of Personality Development

A.D PriyankaBaddevithana

Ph.D

2006

Dr. D.V.J Harischandra

Dr. ChandimaWijebandara

බෞද්ධඅධ්‍යපන චින්තනය හා නූතනඅධ්‍යපනදර්ශනය පිළිබදවිචාරාත්මක අධ්‍යයනයක්

AmbanpolaSeelaratanaThero

M.Phill

2006

Prof.KapilaAbeywanse

Buddhist Critique of Materialistic Way of Life, and the Relevance of Mind Culture.

Basil J.de Silva

Ph.D

2006

Prof.TilakKariyawasam

 

A Psychological Study of Jhana Magga and Phala in Buddhist Path of Purification(A Study Based on the Pali Canon)

Ven.XingPu

Ph.D

2006

Prof.AsangaTilakaratne

Prof. DayaEdirisinghe

පාලි බණ්ඞක විනයහා මහා වස්තුවපිළිබද තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක්

WathuruvilaSiriSujathaThero

 1. phill

2005

Prof. KapilaAbeywanse

A Comprehensive Study of Sima (Boundary) in the Buddhist Monastic Discipline

 1. AshinVasara
 2. Phill
 

2006

Prof.KapilaAbeywanse

Prof. Toshiichi Endo

ශ්‍රී ලංකාවේආරන්‍යක භික්ෂූන් පිළිබද ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනයක්

Rev. AkmeemanaDhammpalaThero

 M.phill

 2007

 

Prof. TilakKariyawasam

 

A Critical Study of the Vessentara-Jataka and Its Influence on Kengtung Buddhism,Eastern Shan State,Burma(With English

Translation)

Ven.SengpanPannyawamsa

Ph.D

2007

Prof. AsangaTilakaratne

Prof. KusumaKarunaratne

සීලය හා සික්ඛා පදපිළිබද අධ්‍යයනයක්

WarakaweheraDhammapalaThero

 1. phill

2002

Prof.KapilaAbeywanse 

ථේරවාදබෞද්ධසංගායනා ඉතිහාසයෙහි සබරගමුවවිනය සංගායනාවපිළිබද අධ්‍යයනයක්

D.P. Seneviratne

Ph.D

2006

Prof.TilakKariyawasam 

Buddhist Analysis of Human Experience and the Ways to Transcend Un-satisfactoriness

Pham. T.Minh Hoa

Ph.D

2007

Prof. TilakKariyawasam

Prof. Daya Edirisinghe

අනුරාධපුර යුගයේබෞද්ධභික්ෂුව

WelimadagamaKusaladhammaThero

 1. phill

2008

Prof. MangalaIlangasingh

Ven .Dr. ThereliyeDhammarathanaThero

මනෝ රෝග පිළිබද බෞද්ධවිග්‍රහයක්චිකිත්සාව

P.R. WasanthaPriyadarshana

Ph.D

2008

Prof. G.D Sumanapala

ශ්‍රී ලංකාවේබෞද්ධගෘහාශ්‍රිතආචාර ධර්මපිළිබද විචාරාත්මක අධ්‍යයනයක්

HikkaduweVithanageThusara De Silva

 1. phill

2008

Prof. KapilaAbeywanse

Dr. PraneethAbeysundara

පාරමනෝ විද්‍යව පිළිබද බෞද්ධවිග්‍රහයක්

 1. Halgaswatta

Ph.D

2008

Prof.AsangaTilakaratne

 

Vinayastudies:Problems in Translation and Interpretation Related to the VinayaPitakaPali

Dung Dinh Truong (BhikkhuIndacanda)

Ph.D

2008

Prof. AsangaTilakaratne

Prof. KapilaAbeywanse

An Annotated Translation of Khuddasikkha and A Study of The Later Developments of Theravada(Pali)Vinaya

Bhikkhu Ding Hui

Ph.D

2008

Prof. AsangaTilakaratne

Prof. KapilaAbeywanse

Is Realization Sudden or Gradual?An Appraisal of the Doctrinal Positions of the Northern and Southern School of Ch’an Tradition and Early Buddhism

 1. Yin Ling
 2. phill
 

2008

Prof. Asanga.Tilakaratne 

Religious Experience from aBuddhist Perspective with Special Emphasis on the Experience of Sotapatti-Phala

Yukie Ramona Sirimane

Ph.D

2008

Prof. AsangaTilakaratne 

A Study on the Future Buddha Concept in Mahayana and Theravada

Rev.Lirui (Xinguang)

Ph.D

2008

Prof.TilakKariyawasam

Prof. Toshiichi Endo 

අධිමානය  පිළිබද ධර්ම විවරණයක්

MinuwangodaWimalabuddhiThero

M.phill

2008

Rev.Dr. NabirittankadawaraGnanarathanar

Rev.  Dr. MirisseDhammika

A Study of the Role of Upasaka and Upasika in Early Buddhism

Rev.PhramahaPhoconaPhayakphittayangkura

Ph.D

2009

Prof. AsangaTilakaratne

Prof.KapilaAbeywanse

Buddhism And

BusinessManagement:a Study of Philosophy of Management as reflected in the Jataka

Leung TukDarga,Kim

Ph.D

2009

Prof. G.D Sumanapala

A Critical Study on the Content,Structure and Practice of Jhana in Early Buddhism

Ven. Jang Kyung Hwa

Ph.D

2009

Prof.G.D Sumanapala

A Critical Study of the Transmission Of Indian Buddhist Scriptures to China

Feng YangJie(Sheng Xin)

Ph.D

2010

Prof. G.D Sumanapala

Prof. Toshiichi Endo 

A Study of the Socisl Influence on Buddhist Monastic Ethics for Women-Based on Pali And Chinese Literary Sources 

Ven. Cetana (Pan Meng)

M.Phill

2010

Prof. G.D Sumanapala

A Comparative Study of the Concept of Karuna in Theravada and Mahayana

Hui Xian (Yan Chunlei)

Ph.D

2010

Prof. G.D Sumanapala

 

A Comparative Study of the  Buddhist Concept of Paramita(Perfection)with Reference to Theravada and Mahayana Sources

BhikkhuniKuang Lei (Xin Ying)

 

Ph.D

 

2010

Prof. G.D Sumanapala

 

A Comparative Study of the Concept of Vimukti(Liberation)in Early Buddhism and the Chinese Ch’an Tradition

 

 

Wu Chang

Ph.D

2010

Prof. G.D Sumanapala

 

The Processes of Transmission of the Buddha’s Dhamma:A Survey and Analysis from Parinibbana to the Third Buddhist Council

Russell Bowden

M. phill

2010

Prof.AsangaTilakaratne

 

The Buddhist Theory Of Conflict Resolution-ACritical Study

PaulKriangyotPiyawanno,S.J.

Ph.D

2011

Prof. DayaEdirisinghe

Prof. AnandaWijeratne

Contribution of Early Buddhist Teachings to the Field of Marketing

LumbiniPriyantha

Devasirie

Ph.D

2010

Prof.AsangaTilakaratne 

The Practice Of Paritta Chanting and its importance Asa Buddhist Ritual 

 1. LiHui

Ph.D

2011

Prof. G.D Sumanapala

Prof.KapilaAbeywanse

A Comparative Study of the Concept and Practice of Puja in Mahayana and Theravada Buddhism

 1. ShiXinguang

Ph.D

2011

Prof. G.D Sumanapala 

ක්ලේමත කලමනාකරනය  උදෙසා  බෞද්ධභාවනාවේභාවිතය

RuwanKanchanaSilva

Ph.D

2011

Prof.P.D.Premasiri

Rev. Dr. MirisseDhammika 

Mahayana Elements in Theravada Tradition(A StudyMahayana Influence in Sri Lankan Buddhism )

Ven.Yan Yin

PhD

2011

Prof. G.D Sumanapala 

An Analytical Study of “Jhana” in Early Buddhism and Theravada

 1. PannyanandaNawkhur

M.phill

2011

Ven. Prof. NabiittankadawaraGnanaratana

A Comparative Study of the  Concept of Prajna/Panna in Relation to the  Bodhisattva Ideal  in Theravada and Mahayana

BhikkhuXin Ding

M.Phill

2011

Prof. G.D Sumanapala

 

Women’s Position in Buddhism;With Special  Focus on Bhikkhuni Atta Garudhamma

 1. Zheng Kong

Ph.D

2010

Prof. G.D Sumanapala

Prof. Toshiichi Endo 

An Analysis of Religio-Philosophical Views of Divine Beings(Deva)as Reflected in Pali Nikayas and Commentaries

Lama HewageChandrasena

Ph.D

2011

Prof. G.D Sumanapala

Prof.DayaEdirisinghe

How to Use Buddhist Psychological Principles to Copy with StressFaced by the Younger Generation in Modern Sri Lanka

K.M.Chandrasekara

Ph.D

2011

Prof.DayaEdirisinghe

Dr. WasanthaPriyadarshana

An Annotated Translation of the Pathamparajikakanda of the Samanthapasadika together with Ageneral Introduction

Ven.Vannasiri

Ph.D

2011

Prof. G.D Sumanapala

Prof.KapilaAbeywanse

Prof. Toshiichi Endo

පැරණි  ශ්‍රී ලාංකේය  බෞද්ධචිත්‍ර  කලාවේ  විශේෂ  ලක්ෂණ පිළිබදඅධ්‍යයනයක්

N.T.P.G. Mohan  Nandana

M-phill

2011

Dr. WasanthaPriyadarshana

Dr.M.P.M.Pieris

බෞද්ධආරාමික ගෘහ නිර්මානයන්හි ආරම්භය හා සංවර්ධනය කෙරෙහි  බලපෑග්‍රන්ථගත සාධක පිළිබදවිචාරාත්මකඅධ්‍යයනයක්

Rev. DodamkumbureDhammadassi

Ph.D

2011

Prof. G.D Sumanapala 

භාරතීය  හ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය  සහ ශාක්‍යයපුත්‍ර  හ්‍රමණ සංස්ථාව පිළිබදතුලනාත්මක අධ්‍යයනයක්

D.M. Thilak.DewagiriBandara

M.phill

2012

Prof.RathnaWijetunaga

Prof.KapilaAbeywanse 

 An  Analytical Study of the Buddhist Concept of Food (Araha)with reference to Both Theravada and Mahayana Traditions

Kim Han Sang

Ph.D

2012

Dr. WasanthaPriyadarshana

 A Critical Study of the Cultural Background of the Suvannabhumi with special Reference to Malaysia

Ven.K. Dhamimadinna

Ph.D

2012

Dr. Wasantha.Priyadarshana

Ven Dr. Khammai.Dhammasami

ථේරවාද සම්ප්‍රදාය :නවීකරන  හා සංස්කරණ (නුවර යුගයේ  සිට වර්තමානය දක්වා

Rev. HarispattuweAriyawansalankara

Ph.D

2012

Prof. G.D Sumanapala 

 A Comparative Study of the Psychological Process of Sense Experience with reference to the Pali Discourses and Exegetical Literature

Rev. Sasminto

Ph.D

2013

Prof.G.D Sumanapala

Ven Dr. NaimbalaDhammdassi

An  Analytical Study of the Buddhist Concept of Nivarana

Ven. Sentot

Ph.D

2013

Prof. G.D Sumanapala

Ven Prof. NabiittankadawaraGnanaratana 

චතූපපටිසම්භිදා හා තදානුගත ඉගැන්වීම් වලින් ප්‍රකට වන  බෞද්ධසන්නිවේදන සංකල්පයපිළිබදවිචාරාත්මකඅධ්‍යයනයක්

HasanthaHettiarachchi

Ph.D

2013

Prof.G.D Sumanapala

Dr. DeshapriyaGunasena

පාළි අනාගත  වංහය ඇසුරෙන්මෛත්‍රි  බුද්ධ සංකල්පයපිළිබදඅධ්‍යයනයක්

J.T. Karunaratne

PhD

2013

Dr. WasanthaPriyadarshana

Rev. Dr. MedawachchiyeDhammojothi

බෞද්ධ ධාර්මිකත්ව සංකල්පය හා  නූතන යුක්ති විනිශ්චයක්‍රමෝපායයන්පිළිබද තුලනාත්මකඅධ්‍යයනයක්

Wijayadasa.Rajapaksha

Ph.D

2013

Prof. G.D Sumanapala 

ශ්‍රී ලාංකේය  අභිචාර විධීන්හිදක්නට ලැබෙන  බෞද්ධාගමික ආභාෂය පිළිබද විචාරාත්මකඅධ්‍යයනයක්

Ven. AmpareAnanda

M.phill

2013

Dr. WasanthaPriyadarshana

Mr.SirinamaBandara

A Comparative Study of the Social Ethics in Early Buddhism and Confucianism

Rev. Li Hui Xia

Ph.D

2013

Prof. G.D Sumanapala

Dr. RajithaPushpakumara

A Critical Study of the Historical Development of Subject-Matter Related to Dhammanupassana in Theravada Buddhist  Tradition

 1. K.R. EindasaraBhikkhu

Ph.D

2013

Prof. G.D Sumanapala

Dr. RajithaPushpakumara

Application of the Concept of Brahma in Buddhist Context:A Critical Study

Ven. Chen Shi Ying (Qindao)

Ph.D

2013

Prof. G.D Sumanapala

Dr. Wasantha Priyadarshana 

A Critical Study of the History of Theravada Buddhism in Burma from the Pagan Period to the Konobaung Period (10 Century A.D-19 Century A.D)

 1. Kaccayana

Ph.D

2013

Dr. WasanthaPriyadarshana

Ven. Dr.KammaiDhammasami

An  Analytical Study of the Concept of Purification in Early Buddhism and Theravada with Special Reference to Sattavisuddhi

Ven.Hyeryang (An Chong Ae)

Ph.D

2013

Prof.G.D Sumanapala

Dr. RajithaPushpakumara

An  Analytical Study of  Debates and Dialogues; A cultural Approach

Bhagya Kankanamge

Ph.D

2013

Prof. G.D Sumanapala

Prof. Uditha.Gurusinghe

Buddhist Critique of the Modern Concept of Material Development  an Analytical Study

Cicie Iranganie Jinadasa

Ph.D

2013

Prof.G.D Sumanapala

SenarathWijayasundara

ග්‍රී ලාංකේය සමාජය  කෙරෙහි බෞද්ධසංස්කෘතික සංකල්පසම්ප්‍රේෂණයෙහිලා  කලානිර්මාණයන්ගේදායකත්වයපිළිබද විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්

W.A. GaminiWiyayasinghe

Ph.D

2013

Prof. G.D Sumanapala

Prof. Ven. DewalegamaMedhananda

කොළඹ  ජාතික කෞතුකාගාරයේ පවතින  ථේරවාදී බෞද්ධ සම්ප්‍රදායනියෝජනය  කරන  පුස්කොළඅත්පිටපත්පිළිබද විශ්ලේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක්

T.H. NilanthaIndika

M.phill

2013

Prof.PiyadasaRanasinghe

Dr. DeshapriyaGunasena

The Dhamma’s Transmission and the Pali Theravada Canon an Examination of the Processes and Supporting Literature

Russell Bowden

Ph.D

2013

Prof.AsangaTilakaratne

Prof. Toshiichi Endo

A Historical  and Cultural Study of the Influence of Buddhism on Inhabitants of Arakan ( Rakhaing ) State

Ven. Ashon Nyanuttara

Ph.D

2012

Prof. AsangaTilakaratne

Prof. Toshiichi Endo