මහජන හා මාධ්‍ය සම්බන්ධතා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සහ මහජන හා මාධ්‍ය සම්බන්ධතා උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ සහතිකපත් ප්‍රදානය හා සමාරම්භක උළෙල

  • Print
  • E-mail

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන මහජන හා මාධ්‍ය සම්බන්ධතා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2014 වර්ෂය සඳහා පරීක්‍ෂණය සමත් විද්‍යාර්ථීන් වෙත ඩිප්ලෝමා සහතික පිරිනැමීම සහ 2016 වර්ෂය සඳහා මහජන හා මාධ්‍ය සම්බන්ධතා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හා මහජන සම්බන්ධතා උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවන් හි සමාරම්භක උළෙල 2016 ජූලි 17 වන දින වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨ ශ‍්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණ.

එම්. ආර් ලතීෆ් මහතා - ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති (බඳවා ගැනීම් හා පුහුණු සහ ජාත්‍යයන්තර සබඳතා) මෙහි ආරාධිත දේශනය පැවැත්වූ අතර මෙම අවස්ථාවට සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඒ.එච්.එම්.එච්. අබයරත්න මහතා, වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය ඩී.එම්.සේමසිංහ මහතා , සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය චන්ද්‍රසිරි රාජපක්ෂ මහතා, ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා ඇතුළු අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය , ඩිප්ලෝමාධාරින් හා ඩිප්ලෝමා අපේක්ෂක විද්‍යාර්ථීන් සහභාගි වූහ.

Read more...

 

Junior Research Symposium on English Language Education for World Citizenship: Challenges and Opportunities – 2016

  • Print
  • E-mail

Junior Research Symposium on “English Language Education for World Citizenship: Challenges and Opportunities” organized by the English Language Teaching Unit (ELTU) of the University of Kelaniya was held on the 15th of July 2016 at the ELTU. The symposium was aimed to showcase undergraduate research from diverse areas of English language teaching. There were eighteen abstracts that were presented by forty six undergraduates of the TESL degree programme.

The keynote address was delivered by Dr. Harshana Rabukwella, Director, Post Graduate Institute of English, The Open University of Sri Lanka who was the Guest of Honour of the event. Senior Professor Sunanda Madduma Bandara, Vice Chancellor of the University of Kelaniya graced the occasion as the Chief Guest. Prof. Lakshaman Seneviratne, the Dean, Faculty of Humanities, Senior Prof. M. J. S. Wijeratne, Chairman of the Research Council, University of Kelaniya, Ms. Mahishi Ranaweera, Head of the ELTU, other Heads of Departments, academic staff, non- academic staff and undergraduates were present at this event.

Read more...

 

Institutionalizing green practices in universities, a stepping stone towards green for growth

  • Print
  • E-mail

Addressing issues and challenges in institutionalizing green practices in universities is the main objective of the National Conference on Green Practices 2016 according to the Vice Chancellor of the University of Kelaniya Prof Sunanda Madduma Bandara. Speaking at the first National Conference on Green Practices 2016 organized by the Staff Development Centre of the University of Kelaniya, he mentioned that the university has adopted many green initiatives in keeping with its vision to become the first state university to successfully implement green practices. The aim of the ncgp is to set a trend in implementing green practices, to minimize human impact on the environment. The ncgp 2016 was held at the Waters Edge on the 14th of July 2016 with the Secretary of the Ministry of Mahaweli Development and Environment attending the occasion as the Chief Guest and the Vice Chancellor of the University of Kelaniya as the Guest of Honor. The keynote speech was delivered by Mr Mangala Yapa, a Marine Engineer/Naval Architect and a Chartered Engineer and the plenary speech was delivered by Dr Ravihansa Chandratilake a chartered architect. Many distinguished speakers from the government and the private sector spoke in Symposia. Prof Lal Mervin Dharmasiri, the Chairman of the Central Environment Authority, Prof Ananda Jayawardana Vice Chancellor of the University of Moratuwa were distinguished speakers at the occasion. Mr. Roshan Rajadurai , MD, Kelani Valley Plantations PLC, Dr. IravianThiyagarajah, CEO, Browns Hospitals, Mr. Jude Kasthuriarachchi, Director of Jetwing Hotels Ltd were invited speakers at the conference. The inauguration was attended by the Deans of the faculties of Medicine, Science and Humanities of the University of Kelaniya, invited speakers, academic and non-academic staff members of the university, students from schools in the Gampaha district who took part in the school competition and sponsors of the event.

Read more...

 

“සුහුරු රිද්ම’’ පර්යේෂණාත්මක සාකච්ඡාව හා සංගීතමය වැඩසටහන

  • Print
  • E-mail

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජීයවිද්‍යා පීඨ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සංවිධානය කළ ජන සංගීතවේදී රෝහණ බැද්දගේ මහතා සහ පිරිස සමඟ සුහුරු රිද්ම ’’ පර්යේෂණාත්මක සාකච්ඡාව හා සංගීතමය වැඩසටහන 2016 ජූලි මස 12 වැනි දින වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨ ආනන්ද පටබැඳිගේ ශාලාවේදී පැවැත්විණ.

ශ්‍රී ලාංකීය ජන සංගීතය තුළ රිද්මය හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නංවාගැනීම උදෙසා පවතින ශක්‍යතා අධ්‍යයනය මෙහි අරමුණ වූ අතර මෙම අවස්ථාවට උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුමබණ්ඩාර මහතා, සියලුම පීඨාධිපතිවරුන්, සමාජීයවිද්‍යා පීඨ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරක ආචාර්ය එම්.ජී කුලරත්න මහතා ඇතුළු අධ්‍යයන, අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය හා විද්‍යාර්ථීන් සහභාගි වූහ.

Read more...

 

Page 1 of 119

News Paper Article

Paper cuttings

News Archeive

No of visits


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter