• සියලුම සිසුන් සදහා කරන නිවේදනයයි විශ්ව විද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් භාවිත කිරීමේදී පහත තොරතුරු පිළිබද[…]

  Read more...
 • “Entrepreneurship Caravan” Venture Frontier Lanka “How to think differently about businesses you will start”Career Guidance[…]

  Read more...
 • විශේෂ දැනුම්දීමයි සියලුම විශ්වවිද්‍යාල සති ‌දෙකක කාලයකට තාවකාලිකව වසා දැමීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන[…]

  Read more...
 • Post of Lecturer (Probationary) / Lecturer (Unconfirmed) / Senior Lecturer Gr. II/I Prescribed application forms and details regarding the above Posts could be obtained from the Deputy Registrar/Academic Establishments Division during office[…]

  Read more...
 • Diploma in Archaeological Heritage Applications and more details can be obtained from https://ss.kln.ac.lk/depts/archaeology/ or by calling 

  Read more...
 • Expression of interest for consultancy service The Democratic Socialist republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank, and intends to apply part[…]

  Read more...
 • IDeA Night 2020 Internship Felicitation Ceremony, IDeA Night 2020 held on 28th of February 2020 at Grand Ballroom of Hotel Galadari, Colombo for the 21st consecutive[…]

  Read more...
 • Workshop on Moodle Open- Source Platform A workshop on Moodle Open- Source Platform organized by the Faculty of Computing and Technology of the University of Kelaniya[…]

  Read more...
 • International Postgraduate Research Conference 2019 20th International Postgraduate Research Conference (IPRC 2019) organized by the Faculty of Graduate Studies, University of Kelaniya was held on[…]

  Read more...
 • Inaugural Ceremony of the Diploma in Pali and Buddhist Studies (For Foreign Students) - 2020 Inaugural Ceremony of the Diploma in Pali and Buddhist Studies for Foreign Students was held on 13th of February, 2020[…]

  Read more...
 • Senior Lecturer Dr. D.S.G. Mettananda appointed as the New Head of the Department of Paediatrics Senior Lecturer Dr. D.S.G. Mettananda was appointed as the New Head of the Department of Paediatrics of the Faculty of[…]

  Read more...
 • Training workshop on Scientific Glassblowing and the Certificate Awarding Ceremony A training workshop was held at the National Glassblowing Center, Faculty of Science, University of Kelaniya for a period of[…]

  Read more...
 • Certificate Awarding Ceremony of the Staff Development Program 2019 & Launching of the04th Volume of “Samaja Vimarsana - 2019” The Certificate Awarding Ceremony of the Staff Development Program conducted for The Temporary Assistant Lecturers and Temporary Demonstrators of the[…]

  Read more...
 • Certificate Award Ceremony of the Certificate Course in Chinese Language The certificate award ceremony of the certificate course in Chinese Language offered by the Confucius Institute, University of Kelaniya was[…]

  Read more...
 • International Conference on Heritage as Soft Power - 2019 International Conference on Heritage as Soft Power organized by the Centre for Heritage Studies of the University of Kelaniya was held[…]

  Read more...