අප ගැන

විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය

අංශයේ නම
ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරි
නිලධාරියාගේ නම
සම්බන්ධක තොරතුරු

Deputy Registrar

+94 112 908 104 officeacad@kln.ac.lk
Extensions: 104 / 105 / 106 / 490

Assistant Registrar

+94 112 911 919 officeaest@kln.ac.lk
Extensions: 107 / 108 / 109

Assistant Bursar

+94 112 903 133 bacct@kln.ac.lk
Extensions: 133 / 134 / 135 / 148

Deputy Vice - Chancellor

+94 112 991 977 dvc@kln.ac.lk

Deputy Registrar

+94 112 911 706 officeexam@kln.ac.lk
Extensions: 111 / 112 / 113 / 114

Assistant Registrar

+94 112 914 477 generaladmin@kln.ac.lk
Extensions: 115 / 116 / 117 / 118 / 468

Senior Assistant Internal Auditor

+94 112 903 127 intaudit@kln.ac.lk
Extensions: 126 / 127 / 131

Curator

+94 112 903 192 curator@kln.ac.lk

Senior Assistant Registrar

+94 112 903 195 officeldoc.ac.lk
Extensions: 190 / 195

Chief Medical Officer

+94 112 903 153 medc@kln.ac.lk
Extensions: 150 / 152 / 153

Assistant Bursar

Mrs. K. R. D. D. Gurusinghe

+94 112 903 148 bacct@kln.ac.lk
Extentions: 133 / 134 / 135 / 148

Assistant Registrar

+94 112 903 119 officenace@kln.ac.lk
Extensions: 119 / 149 / 121

Deputy Bursar (Payments)

+94 112 903 132 dbpayments@kln.ac.lk
Extensions: 132 / 467 / 469

Project Manager

+94 112 903 194 pmgr@kln.ac.lk
Extensions: 194 / 199

Registrar

+94 112 911 569 registrar@kln.ac.lk
Extensions: 102 / 103

Senior Assistant Registrar

+94 112 903 123 officerpub@kln.ac.lk
Extentions: 123

Senior Assistant Bursar

+94 112 903 130 officesall@kln.ac.lk
Extensions: 129 / 130

Chief Security Officer

+94 112 917 714 cso@kln.ac.lk
Extensions: 143 / 144 / 147

Senior Assistant Registrar

+94 112 911 892 studentwelfare@kln.ac.lk
Extensions: 124 / 125 / 289

Assistant Bursar

+94 112 914 476 dbsupplies@kln.ac.lk
Extensions: 137

Assistant Registrar

+94 112 903 118 trnp@kln.ac.lk
Extensions: 115 / 116 / 118

Vice Chancellor

+94 112 914 474 vc@kln.ac.lk
Extensions: 100 / 101 / 497 / 499

Works Engineer

+94 112 914 487 weng@kln.ac.lk
Extensions: 165 / 166