අප ගැන

කීර්තිමත්භාවයට ළඟාවීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාල පාලනය

විශ්වවිද්‍යාල මන්ත්‍රණ සභාවේ සාමාජිකයන්

සෙනෙට් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්

Prof. Nilanthi de Silva
Prof. Nilanthi de SilvaVice Chancellorvc@kln.ac.lk
Dr. P N D Fernando
Dr. P N D FernandoDeandeancm@kln.ac.lk
Faculty of Commerce & Management Studies
Mr. Sudath Senarath
Mr. Sudath SenarathDeansudathsen@yahoo.com
Faculty of Humanities
Professor. M. M. Gunathilake
Professor. M. M. GunathilakeDeangunatilake@kln.ac.lk
Faculty of Social Sciences
Dr. Gamini Wijerathne
Dr. Gamini WijerathneDeangamini@kln.ac.lk
Faculty of Computing and Technology
Prof. Prashantha Wijesinghe
Prof. Prashantha WijesingheDeanprasanthaw@gmail.com
Faculty of Medicine
Prof. Ariyarathne Jayamaha
Prof. Ariyarathne JayamahaDeanjayamaha@kln.ac.lk
Faculty of Graduate Studies
Senior Prof. S.R.D. Kalingamudali
Senior Prof. S.R.D. KalingamudaliDeankalinga@kln.ac.lk
Faculty of Science
Mr. W M Karunaratne
Mr. W M KarunaratneRegistrarregistrar@kln.ac.lk
Dr. C C Jayasundara
Dr. C C JayasundaraLibrarianlibrarian@kln.ac.lk
Ms. U T M I D Tennakoon
Ms. U T M I D TennakoonBursarbursar@kln.ac.lk

ආයතනික සටහන

This is a chart flow