අධ්‍යයන

ඔබ තවමත් ඉගෙනීමට ස්ථානය තීරණය කරනවාද?
ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය

පීඨය
කාණ්ඩය
උපාධි නාමය
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Master
Doctoral
Master of science
MSc in Information Technology in Education
MPhil
Doctoral
Master of Arts
Master of Arts
Master of Arts
Master of Arts
Master of Arts
Master of Arts in Drama and Theater
Master of Arts
Master of Arts in Fine Arts
Master of Arts
Master of Arts
Master
Master of Public Health
Master of Science
MSc in Applied Microbiology
Master of Science
MSc in Food & Nutrition
Master of Science
Master of Science
Master of Science
Master of Science
MA & MSSC
MA & MSSC
MA & MSSC
MA & MSSC
MA & MSSC
MA & MSSC
MA & MSSC
MA & MSSC
MA & MSSC
Postgraduate Diploma
Management and Administration of Ayurveda Institutions
Master of Science
Management and Administration of Ayurveda Institutions

Postgraduate Diploma

PGD in Kayacikitsa

Postgraduate Diploma
PGD in Pancakarma

Postgraduate Diploma

PGD in ShalyaTanthra

Postgraduate
Certificate Course in Pali

Postgraduate Diploma

PGD in Pali

Master of Arts

MA in Pali Studies

Postgraduate Diploma

PGD in Buddhist Studies

Master of Arts

MA in Buddhist Studies

Postgraduate Diploma

PGD in Buddhist Ayurvedic

Master of Arts

MA in Buddhist Ayurvedic

Master of Arts
MA in Archaeology
Master of Science

MSc in Archaeology

Master of Arts

MA in Art History 

Postgraduate Diploma

PGD in Art History 

Postgraduate Diploma

PGD in Archaeology 

Postgraduate Diploma

PGD in Museology

Postgraduate Diploma

PGD in Heritage