ශාස්ත්‍රීය

අධ්‍යයන ආයතන

"උපාධි ලබා දෙන සහ අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ සඳහා කැපවී සිටී අධ්‍යයන ආයතන"
අධ්‍යයන ආයතනයේ නම
අධ්‍යක්ෂක
සම්බන්ධවීම

+94 332 222 739 disnakmr@kln.ac.lk

+94 112 673 208 directorpgiar@kln.ac.lk

+94 112 809 322 pgipbs@slt.net