අප ගැන

විශ්වවිද්‍යාල මාර්ගගත නාමයේ අනන්‍යතාවය ගොඩනැගීමේ පරම මාර්ගෝපදේශය

විශ්වවිද්‍යාල වෙබ්අඩවි කණ්ඩායම

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෙබ් අඩවි කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇත්තේ විශ්වවිද්‍යාලය පුරා සිටින වෙබ් මාස්ටර්වරුන්ගේ ජාලයකට විශේෂඥ උපදෙස් හා සහාය ලබා දෙන කැලණි වෙබ්අඩවි කණ්ඩායම විසිනි. කැලණි වෙබ්අඩවි කණ්ඩායම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ කොටසකි.

UoK හි වෙබ් අඩවිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගුණාත්මකභාවය නිවැරදිව පිළිබිඹු කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා කැලණි වෙබ්අඩවි කණ්ඩායම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව සමඟ කටයුතු කරයි.

 

කැලණි වෙබ්අඩවි කණ්ඩායම මෙම අංශවලින් විශේෂඥ සහය ලබා දෙයි:

  • නව වෙබ්අඩවි නිර්මාණය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම
  • විශ්ලේෂණ සහ සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තකරණය (SEO)
  • සංයුක්ත CMS පුහුණුව
  • සහාය සහ මග පෙන්වීම
  • වෙබ් පිටපත් ලිවීම