අප ගැන

ශක්තිමත් නායකත්වය
උසස් අධ්‍යාපනයේ දී වඩා වැදගත් ය.

කුලපති

Aggamaha Saddhammajothika Dhaja, Tripitaka Vagishvaracharya, Upadhyaya Dhurandara ,Mahopadaya, Pandith, the most Venerable Welamitiyawe Dharmakirthi Sri Kusala Dhamma Thero