ශාස්ත්‍රීය

සිසුන්ගේ ආශාවන් ලුහුබැඳීමට අසීමිත අවස්ථාවන්
Button for Faculties
Button for Department
Button for Institute
Button for Units & Centres

7

පීඨ

55

අධ්‍යනාංශ

3

අධ්‍යයන ආයතන

26

මධ්‍යස්ථාන සහ ඒකක

Picture of Thal Wata
"විවිධාකාර අධ්‍යයන මාලාවන්ගෙන් සමන්විත වූ පීඨ 07කින් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සමන්විත වේ. සෑම පීඨයකම අනන්‍ය වූ විශ්වවිද්‍යාලයේ විධිමත්ව උගන්වනු ලබන හෝ විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් මහජන උසස් අධ්‍යාපන පද්ධතියට හඳුන්වාදෙනු ලබන උපාධි පාඨමාලා ඇත."
There are two People in this Picture
2019 දී විශ්වවිද්‍යාලයට ප්‍රථම උපාධි සහ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනය සඳහා ජාත්‍යන්තර සිසුන් 132ක් බඳවා ගැනීමෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ජාත්‍යාන්තර පිළිගැනීම වැඩි දියුණු විය.
ජාත්‍යාන්තර කටයුතු සඳහා මධ්‍යස්ථානය

"2019 දී ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 73 දෙනෙක් වැඩසටහන් 35 කදී කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණ තිබේ."

පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන සදහා සිසුන්

68

Postgraduate Diploma

1667

Master’s Degree

92

MPhil Degree

157

Doctoral Degree
අනුවාදය: 2020 ජූලි
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
© 2020 kln.ac.lk නිර්මාණය ICTC