<- ආපසු
විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය

 

Academic
+94 112 908 104 officeacad@kln.ac.lk
Extensions: 104 / 105 / 106 / 490 

Academic Establishments 
+94 112 903 109 officeaest@kln.ac.lk
Extensions: 107 / 108 / 109

Accounts
+94 112 903 133 bacct@kln.ac.lk
Extensions: 133 / 134 / 135 / 148

Deputy Vice-Chancellor's Office
+94 112 991 977 dvc@kln.ac.lk

Examination
+94 112 911 706 officeexam@kln.ac.lk
Extensions: 111 / 112 / 113 / 114

General Administration
+94 112 914 477 generaladmin@kln.ac.lk
Extensions: 115 / 116 / 117 / 118 / 468

Internal Audit
+94 112 903 127 intaudit@kln.ac.lk
Extensions: 126 / 127 / 131

Landscaping
+94 112 903 192 curator@kln.ac.lk
Extensions: 192

Legal & Documentation
+94 112 903 195 officeldoc.ac.lk
Extensions: 190 / 195

Medical Centre
+94 112 903 153 medc@kln.ac.lk
Extensions: 150 / 152 / 153

Miscellaneous Accounts
+94 112 903 148 bacct@kln.ac.lk 
Extensions: 133 / 134 / 135 / 148

Non Academic Establishments
+94 112 903 119 officenace@kln.ac.lk 
Extensions: 119 / 149 / 121

Payments
+94 112 903 132 dbpayments@kln.ac.lk 
Extensions: 132 / 467 / 469

Project Manager's Office
+94 112 903 194 pmgr@kln.ac.lk 
Extensions: 194 / 199

Registrar's Office
+94 112 911 569 registrar@kln.ac.lk 
Extensions: 102 / 103

Research & Publication
+94 112 903 123 officerpub@kln.ac.lk 
Extensions: 123

Salaries and Loans
+94 112 903 130 officesall@kln.ac.lk 
Extensions: 129 / 130

Security Department
+94 112 917 714 cso@kln.ac.lk 
Extensions: 143 / 144 / 147

Student Welfare
+94 112 911 892 studentwelfare@kln.ac.lk 
Extensions: 124 / 125 / 289

Supplies
+94 112 914 476 dbsupplies@kln.ac.lk 
Extensions: 137

Transport
+94 112 903 118 trnp@kln.ac.lk 
Extensions: 115 / 116 / 118

Vice-Chancellor's Office
+94 112 914 474 vc@kln.ac.lk 
Extensions: 100 / 101 / 497 / 499

Works Department
+94 112 914 487 weng@kln.ac.lk 
Extensions: 165 / 166

අනුවාදය: 2020 ජූලි
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
© 2020 kln.ac.lk නිර්මාණය ICTC