සහතික සහ ඩිප්ලෝමා වැඩසටහන්

Image

ඩිප්ලෝමා වැඩසටහන්
ඔබේ වෘත්තිය ගොඩනඟා ගැනීමට සහ උපාධිය කරා යාමට ඔබට උපකාරී වේ

සහතික පාඨමාලා
ඔබේ වෘත්තිය ගොඩනැගීමට සහ ඔබේ වෘත්තීයභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබට උපකාරී වේ

අනුවාදය: 2020 ජූලි
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
© 2020 kln.ac.lk නිර්මාණය ICTC