අප හා සම්බන්ධවන්න

ලිපිනය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණිය, ශ්‍රි ලංකාව 11600

විද්‍යුත් තැපෑල

info@kln.ac.lk

දුරකථන අංකය

Support: +94 11 2 903 903

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

අනුවාදය: 2020 ජූලි
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
© 2020 kln.ac.lk නිර්මාණය ICTC