සිදුවීම්

කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරි සිදුවීම්

there is a lotus flower
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE HUMANITIES 2020 (ICH 2020)
23rd September 2020      More Details
the image of ICBI 2020
11th International Conference on Business and Information (ICBI-2020)
19th November 2020      More Details
අනුවාදය: 2020 ජූලි
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
© 2020 kln.ac.lk නිර්මාණය ICTC