පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපනය

Image

ඔබ තවමත් ඉගෙනීමට ස්ථානය තීරණය කරනවාද?
ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය

අනුවාදය: 2020 ජූලි
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
© 2020 kln.ac.lk නිර්මාණය ICTC