විද්‍යයාලීය පුවත්

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ නවතම පුවත්

විශේෂ පුවත්

there is a procession going on
නව උපාධි අපේක්ෂකයින් විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළත් කිරීමේ පළමු සැසිය වැඩි විස්තර

walakulu bamma around the bodhi tree
විශ්ව විද්‍යාලයේ බෝධි ගස වටා වලකුළු බැම්ම විවෘත කිරීමේ උත්සවය වැඩි විස්තර

නවතම පුවත්

 • The first successful paediatric liver transplant in Sri Lanka (Living-donor liver transplant) was performed in NCTH, Ragama North Colombo Teaching Hospital (NCTH) Ragama, liver transplant team together with expert doctors scattered across the country, was able to[…]

  Read more...
 • Discussion between the University of Kelaniya and Hallym University, South Korea Discussion between the University of Kelaniya and Hallym University, South Korea: Some delegates from Hallym University, South Korea called upon[…]

  Read more...
 • Recommencement of academic activities of University of Kelaniya The academic activities of the University of Kelaniya for the third year students of the Faculty of Science, third year[…]

  Read more...
 • UNIVERSITY OF KELANIYA – SRI LANKAVACANCIES The University of Kelaniya will entertain applications from suitably qualified persons for thefollowing posts up to 20th August 2020

  Read more...
 • Diploma in Archaeological Heritage Applications and more details can be obtained from https://ss.kln.ac.lk/depts/archaeology/ or by calling 

  Read more...
 • Supplying, Deploying, Commissioning and Maintaining of an Integrated Management Information System for University of Kelaniya Invitation for Bids to Supplying, Deploying, Commissioning and Maintaining of an Integrated Management Information System for University of Kelaniya IFB[…]

  Read more...
 • Inauguration Ceremony of Master of Business & Master ofProfessional Accounting Programmes The inauguration ceremony of Master of Business Programme (MBus) & Master of Professional Accounting Programme (MPA) offered by the Department[…]

  Read more...
 • Workshop on Moodle Open- Source Platform A workshop on Moodle Open- Source Platform organized by the Faculty of Computing and Technology of the University of Kelaniya[…]

  Read more...
 • International Postgraduate Research Conference 2019 20th International Postgraduate Research Conference (IPRC 2019) organized by the Faculty of Graduate Studies, University of Kelaniya was held on[…]

  Read more...
 • Senior Lecturer Sudath Senarath was appointed as the Dean of the Faculty of Humanities Senior Lecturer Sudath Senarath was appointed as the Dean of the Faculty of Humanities. The appointment letter was handed over[…]

  Read more...
 • Senior Lecturer Dr. D.S.G. Mettananda appointed as the New Head of the Department of Paediatrics Senior Lecturer Dr. D.S.G. Mettananda was appointed as the New Head of the Department of Paediatrics of the Faculty of[…]

  Read more...
 • REGISTRATION FOR REPEAT/MEDICAL SUBJECTSFACULTY OF SCIENCE All students of the Faculty of Scienceare hereby informedto apply for the Repeat/Medical Subjects of the Semester I Examinations of[…]

  Read more...
 • Certificate Awarding Ceremony of the Staff Development Program 2019 & Launching of the04th Volume of “Samaja Vimarsana - 2019” The Certificate Awarding Ceremony of the Staff Development Program conducted for The Temporary Assistant Lecturers and Temporary Demonstrators of the[…]

  Read more...
 • Certificate Award Ceremony of the Certificate Course in Chinese Language The certificate award ceremony of the certificate course in Chinese Language offered by the Confucius Institute, University of Kelaniya was[…]

  Read more...
 • International Conference on Heritage as Soft Power - 2019 International Conference on Heritage as Soft Power organized by the Centre for Heritage Studies of the University of Kelaniya was held[…]

  Read more...
අනුවාදය: 2020 ජූලි
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
© 2020 kln.ac.lk නිර්මාණය ICTC