ආරක්ෂාව සහ හදිසි අවස්ථා

ඔබේ ආරක්ෂාව අපගේ ප්‍රමුඛතාවයයි

Image

විශ්වවිද්‍යාල ආරක්ෂක සේවය

විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්ෂක සේවය පැය 24 පුරාම පුද්ගලික මෙන්ම දේපලවල ආරක්ෂාව  සඳහා ක්‍රියාත්මක වේ. ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියාගේ මග පෙන්වීම යටතේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂාව මෙම සේවාව මඟින් ඉටුවේ.

පරිපාලන නිලධාරීන්ට සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සහාය සඳහා උත්සව, උපාධි අපේක්ෂකයින්ගේ සුභසාධන කටයුතු සහ හදිසි අවස්ථා වැනි විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලු කාර්යයන් සඳහා ආරක්ෂාව මෙම සේවය මඟින් සැපයේ.

හදිසි අවස්ථාවකදී, පහත සඳහන් අංක හරහා ආරක්ෂක සේවාව අමතන්න

Mr. D M Namal Bandara, Chief Security Officer cso@kln.ac.lk

0112-917714

0112-903143

0112-903144

0112-903147

Image

විශ්ව විද්‍යාලයේ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

විශ්වවිද්‍යාල සෞඛ්‍ය සේවය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට රෝගවලින් තොර ක්‍රියාශීලී ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන අතර එය සිසුන්ගේ සමාජ යහපැවැත්මට දායක වන පුළුල් සෞඛ්‍ය සේවාවක් සපයයි. සියලුම ලියාපදිංචි සිසුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට නොමිලේ උපදේශන, නොමිලේ මූලික ඖෂධ, රසායනාගාර සේවා සහ වෙනත් සේවාවන් විශ්වවිද්‍යාල සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය මඟින් සැපයේ.

විශ්වවිද්‍යාලයේ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය (යූ.එච්.සී) සාමාන්‍ය රෝහලක “බාහිර රෝගී අංශය” (OPD) ලෙස කටයුතු කරන අතර, උපාධි අපේක්ෂකයින් 10000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකගේත්, 2000 ක් පමණ වන අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ මෙන්ම ඔවුන්ගේ සමීප ඥාතීන්ගේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලයි.

Dr. R.M.Chinthaka Sanjeewa Rathnayake cmo@kln.ac.lk 
Chief Medical Officer – 0112903155 /0112917707

Dental Surgeon - 0112903154
Matron - 0112903152
Office - 0112903153
Pharmacy - 0112903156
Laboratory - 0112903531
PHI office - 0112903530

අනුවාදය: 2020 ජූලි
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කැපවී සිටී
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
© 2020 kln.ac.lk නිර්මාණය ICTC