විශේෂ පුවත්

The official website of University of Kelaniya won awards for best website & most popular website of Bestweb LK 2020
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල වෙබ් අඩවිය හොඳම වෙබ් අඩවිය සහ Bestweb LK 2020 හි වඩාත් ජනප්‍රිය වෙබ් අඩවිය සඳහා සම්මාන දිනා ගත්තේය.. වැඩි විස්තර..
2h12.jpg
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය නිලන්ති ද සිල්වා මහතා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ලෙස පත් කරන ලදී.. වැඩි විස්තර ..

නවතම පුවත්

 • University of Kelaniya becomes globally 743 & locally 02 in SCImago Institution Rankings 2020 University of Kelaniya has been globally ranked 743rd among world’s best universities in the SCImago Institutions Rankings 2020.

  Read more...
 • GLOBAL TOP 3 FINALIST - ERICSSON INNOVATION AWARDS 2020 The team from the Software Engineering Teaching Unit, Faculty of Science, University of Kelaniya has been selected for the Global[…]

  Read more...
 • VACANCY NOTIFICATION - POST OF RESEARCH ASSISTANT VACANCY NOTIFICATION - POST OF RESEARCH ASSISTANT (AHEAD/RA3/DOR/KLN/SSC/OVAA/ 01) Applications are invited from eligible citizens of Sri Lanka for above mentioned[…]

  Read more...
 • Vacancies of the University of Kelaniya, Sri Lanka Applications will be received from qualified persons to fill the vacancies of the University of Kelaniya, Sri Lanka.

  Read more...
 • Diploma in Archaeological Heritage Applications and more details can be obtained from https://ss.kln.ac.lk/depts/archaeology/ or by calling 

  Read more...
 • EXPRESSION OF INTEREST FOR CONSULTANCY SERVICE The Democratic Socialist republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank, and intends to apply part[…]

  Read more...
 • Diploma Awarding Ceremony of Diploma in People Skills and Diploma in Enterprise Resource Planning The Diploma Awarding ceremony of Diploma in People Skills (DPS) and Diploma in Enterprise Resource Planning (DERP) offered by Department[…]

  Read more...
 • Workshop on Moodle Open- Source Platform A workshop on Moodle Open- Source Platform organized by the Faculty of Computing and Technology of the University of Kelaniya[…]

  Read more...
 • International Postgraduate Research Conference 2019 20th International Postgraduate Research Conference (IPRC 2019) organized by the Faculty of Graduate Studies, University of Kelaniya was held on[…]

  Read more...
 • Felicitation Ceremony for Senior Prof. Ven. Kahapola Sugatharathana Thero Felicitation Ceremony to appreciate the great service rendered by prominent Senior Prof. Ven. Kahapola Sugatharathana Thero, Department of Sanskrit &[…]

  Read more...
 • Senior Lecturer Dr. D.S.G. Mettananda appointed as the New Head of the Department of Paediatrics Senior Lecturer Dr. D.S.G. Mettananda was appointed as the New Head of the Department of Paediatrics of the Faculty of[…]

  Read more...
 • GLOBAL TOP 3 FINALIST - ERICSSON INNOVATION AWARDS 2020 The team from the Software Engineering Teaching Unit, Faculty of Science, University of Kelaniya has been selected for the Global[…]

  Read more...
 • A Special Guest Lecture about “What is Culture?” A Special Guest Lecture about “What is Culture?” organized by Department of Archaeology, Faculty of Social Sciences, University of Kelaniya[…]

  Read more...
 • Certificate Award Ceremony of the Certificate Course in Chinese Language The certificate award ceremony of the certificate course in Chinese Language offered by the Confucius Institute, University of Kelaniya was[…]

  Read more...
 • Development of A Medicinal Plant Cloister in University of Kelaniya Plants containing medicinal properties have been known and common in Sri Lankan indigenous medical treatments in the past, unfortunately, the[…]

  Read more...