ශාස්ත්‍රීය

විශ්වවිද්‍යාලය ශාස්ත්‍රීය තොරතුරු

සිසුන්ගේ ආශාවන් ලුහුබැඳීමට අසීමිත අවස්ථාවන්

"විවිධාකාර අධ්‍යයන මාලාවන්ගෙන් සමන්විත වූ පීඨ 07කින් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සමන්විත වේ. සෑම පීඨයකම අනන්‍ය වූ විශ්වවිද්‍යාලයේ විධිමත්ව උගන්වනු ලබන හෝ විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් මහජන උසස් අධ්‍යාපන පද්ධතියට හඳුන්වාදෙනු ලබන උපාධි පාඨමාලා ඇත"

Image
Image
2019 දී ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 73 දෙනෙක් වැඩසටහන් 35 කදී කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණ තිබේ
ජාත්‍යාන්තර කටයුතු සඳහා මධ්‍යස්ථානය

2019 දී ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 73 දෙනෙක් වැඩසටහන් 35 කදී කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණ තිබේ.

පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන සදහා සිසුන්

68

Postgraduate Diploma

1667

Master’s Degree

92

MPhil Degree

157

Doctoral Degree