අධ්‍යයන

විශ්ව විද්‍යයලයහි අධ්‍යාපන කටයුතු කිරීම

කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ හතක් මගින් ප්‍රථම හා පශ්චාත් උපාධි පිරිනමනු ලබයි

12107

ප්‍රථම උපාධි සිසුන්
වසරකට

1984

පශ්චාත් උපාධි සිසුන්
වසරකට

1587

ප්‍රථම උපාධි ලැබූ සිසුන්
වසරකට

984

පශ්චාත් උපාධි ලැබූ සිසුන්
වසරකට
Image

ප්‍රථම උපාධි අධ්‍යාපනය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය එහි ප්‍රථම උපාධි අධ්‍යාපනය සඳහා ජාතික කීර්තියක් ලබා ඇත. ප්‍රථම උපාධිය ඔබේ උසස් අධ්‍යාපන ජීවිතයේ පළමු උපාධිය වේ. එය ඔබේ අනාගතය හැඩගැස්වීමේ පළමු පියවරයි. මනා සුදුසුකම් ලත් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය ඔබට ඉතා උසස් මට්ටමේ උපාධි අධ්‍යාපනයක් පිරිනමයි. උසස් පෙළ අධ්‍යාපනයෙන් පසු සිසුන්ට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි ය. උසස් පෙළ විභාගයේ Z ලකුණු අනුව සිසුන්ට සුදුසු උපාධි පාඨමාලාවක් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ඇත. කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ පාඨමාලා සඳහා විෂයයන් සහ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් පවතින අතර එමඟින් ඔබේ අභිලාෂයන්ට අනුව සුවිශේෂ වූ දැනුමක් ලබා ගත හැකිවේ.

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපනය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා කීර්තිමත් නාමයක් උසුලයි. පශ්වාත් උපාධිය සඳහා උපාධි අධ්‍යාපනයෙන් ඔබ්බට පර්යේෂණ, අධ්‍යයන සහ ඉගැන්වීම් ඇතුළත් වේ. එයට අධ්‍යයන හෝ වෘත්තීය උපාධි, අධ්‍යයන හෝ වෘත්තීය සහතික, අධ්‍යයන හෝ වෘත්තීය ඩිප්ලෝමා හෝ වෙනත් සුදුසුකම් සඳහා වූ අධ්‍යයන කටයුතු ඇතුළත් වේ. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපනය; ශාස්ත්‍රපති උපාධිය හා ආචාර්ය උපාධිය සඳහා යොමු වේ. ප්‍රථම උපාධිය සම්පූර්ණ කළ වහාම ඔබට පශ්චාත් උපාධියක් හැදෑරිය හැකි වේ. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය අන්තර්ජාතික විෂය පථය සමඟ අන්තර්ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාවලියක් මඟින් සිසුන්ට බුද්ධිමය වශයෙන් අභියෝගාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙයි. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි ඔබට උසස් වෘත්තීමය දියුණුවක් ළඟාකර ගැනීමට සහ ජීවිත කාලය පුරා වැඩි ආදායමක් උපයා ගැනීමට මඟ පාදයි.

Image
Image

බාහිර උපාධි

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය බාහිර උපාධි සඳහා ද කීර්තියක් ලබා ඇත. එය විෂයයන් ගණනාවක් සඳහා අධ්‍යයන උපාධි සහ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍ර සපයනු ලබන අතර ඔබේ අභිලාෂයන්ට අනුව විශිෂ්ටතාවයක් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය අවසන් කිරීමෙන් පසු බාහිර උපාධිය සඳහා අයදුම්කළ හැකි වේ. සිසුන්ට ඔවුන්ගේ කැමැත්ත අනුව සහ උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ඔවුන් හදාරණ ලද විෂයයන් අනුව සුවිශේෂී උපාධි පාඨමාලාවක් තෝරා ගත හැකි වේ.

සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සහ ඩිප්ලෝමා

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය මඟින් අභ්‍යන්තර හා බාහිර සිසුන් සඳහා සම්මත සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සහ ඩිප්ලෝමා ගණනාවක් සපයනු ලැබේ. අභ්‍යන්තර උපාධි අපේක්ෂක සිසුන් සඳහා සහතික පත්‍ර පාඨමාලා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. භාහිර සිසුන් සඳහා ගාස්තු සහිතව ඩිප්ලෝමා හැදෑරිය හැකිය. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සෑම විෂය ක්ෂේත්‍රයකම සහතිකපත්‍ර පාඨමාලා සහ ඩිප්ලෝමා සඳහා විෂයයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් වේ. පාඨමාලාව හෝ ඩිප්ලෝමාව අවසානයේ, සහතිකපත්‍ර  ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයකදී සහතිකපත්‍ර සහ ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කෙරේ.

Image