கல்வி

திணைக்களங்கள்

"ஒரு குறிப்பிட்ட கல்வித்துறைக்கு அர்ப்பணித்த பல்கலைக்கழகம் அல்லது ஆசிரியப் பிரிவு"
Faculty
Department Name
Head of the Department
Department Contact
+94 112 903 551  doa@kln.ac.lk
+94 112 903 578  dcfm@kln.ac.lk
+94 112 903 554  dfin@kln.ac.lk
+94 112 903 602  hrm@kln.ac.lk
+94 112 903 624  officecm@kln.ac.lk
+94 112 912 709  depac@kln.ac.lk
+94 112 912 709  depcse@kln.ac.lk
+94 112 912 709  depse@kln.ac.lk
+94 112 903 759  english@kln.ac.lk
+94 112 903 780  delt@kln.ac.lk
+94 112 911 913  dtia@kln.ac.lk
+94 112 911 913  vdpa@kln.ac.lk
+94 112 987 105  hind@kln.ac.lk
+94 112 908 786  ling@kln.ac.lk
+94 112 914 494  modlang@kln.ac.lk
+94 112 914 492  pbs@kln.ac.lk
+94 112 987 101 sans@kln.ac.lk
+94 112 914 493  sinhala@kln.ac.lk
+94 112 903 788  wccc@kln.ac.lk
+94 112 961 123  anat@kln.ac.lk
+94 112 961 130  bioc@kln.ac.lk
+94 112 961 207  dist@kln.ac.lk
+94 112 961 170  fmed@kln.ac.lk
+94 112 953 409  medi@kln.ac.lk
+94 112 961 141 fore@kln.ac.lk
+94 112 961 137  mmic@kln.ac.lk
+94 112 961 158  medu@kln.ac.lk
+94 112 958 039  obst@kln.ac.lk
+94 112 961 116  paed@kln.ac.lk
+94 112 958 039  para@kln.ac.lk
+94 112 953 407  path@kln.ac.lk
+94 112 958 059  phar@kln.ac.lk
+94 112 961 150  phyl@kln.ac.lk
+94 112 958 039  pscy@kln.ac.lk
+94 112 953 411 publichealth@kln.ac.lk
+94 112 961 000  surg@kln.ac.lk
+94 112 903 250  chem@kln.ac.lk
+94 112 914 482  im@kln.ac.lk
+94 112 903 301  maths@kln.ac.lk
+94 112 914 481  mibi@kln.ac.lk
+94 112 914 495 phys@kln.ac.lk

+94 112 914 480  headbota@kln.ac.lk

+94 112 903 371  dscs@kln.ac.lk
+94 112 914 479  zem@kln.ac.lk
+94 112 903 286  setu@kln.ac.lk
+94 112 908 779  arch@kln.ac.lk
+94 112 914 488  econ@kln.ac.lk
+94 112 903 920  geog@kln.ac.lk
+ 94 112 914 491  hist@kln.ac.lk
+94 112 903 830  hodints@kln.ac.lk
+94 112 903 900 lisc@kln.ac.lk
+94 112 903 862  maco@kln.ac.lk
+94 112 908 778  phil@kln.ac.lk
+94 112 903 802  soci@kln.ac.lk
+94 112 984 037  hodsost@kln.ac.lk
+94 112 903 942  srmg@kln.ac.lk