பற்றி

புகழ்பெற்ற இடத்தை அடைய பல்கலைக்கழகத்தை நிர்வகித்தல்

பல்கலைக்கழக கவுன்சில் உறுப்பினர்கள்

பல்கலைக்கழக செனட் உறுப்பினர்கள்

Prof. Prasantha S. Wijesinghe
Prof. Prasantha S. WijesingheActing Vice Chancellorvc@kln.ac.lk
Dr. P N D Fernando
Dr. P N D FernandoDeandeancm@kln.ac.lk
Faculty of Commerce & Management Studies
Mr. Sudath Senarath
Mr. Sudath SenarathDeansudathsen@yahoo.com
Faculty of Humanities
Professor. M. M. Gunathilake
Professor. M. M. GunathilakeDeangunatilake@kln.ac.lk
Faculty of Social Sciences
Dr. Gamini Wijerathne
Dr. Gamini WijerathneDeangamini@kln.ac.lk
Faculty of Computing and Technology
Prof. Prashantha Wijesinghe
Prof. Prashantha WijesingheDeanprasanthaw@gmail.com
Faculty of Medicine
Prof. Ariyarathne Jayamaha
Prof. Ariyarathne JayamahaDeanjayamaha@kln.ac.lk
Faculty of Graduate Studies
Senior Prof. S.R.D. Kalingamudali
Senior Prof. S.R.D. KalingamudaliDeankalinga@kln.ac.lk
Faculty of Science
Mr. W M Karunaratne
Mr. W M KarunaratneRegistrarregistrar@kln.ac.lk
Dr. C C Jayasundara
Dr. C C JayasundaraLibrarianlibrarian@kln.ac.lk
Ms. U T M I D Tennakoon
Ms. U T M I D TennakoonBursarbursar@kln.ac.lk

நிறுவன விளக்கப்படம்

This is a chart flow