பற்றி

வலுவான தலைமை உயர் கல்வியில் மிகவும் முக்கியமானது.

சான்செல்லர்

Aggamaha Saddhammajothika Dhaja, Tripitaka Vagishvaracharya, Upadhyaya Dhurandara ,Mahopadaya, Pandith, the most Venerable Welamitiyawe Dharmakirthi Sri Kusala Dhamma Thero