பட்டதாரி கல்வி

Image

நீங்கள் இன்னும் படிக்க வேண்டிய இடத்தை தீர்மானிக்கிறீர்களா?
இலங்கையின் சிறந்த மாநில பல்கலைக்கழகம்

The University of Kelaniya is committed to provide high quality education
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
The University of Kelaniya is committed to provide high quality education
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
© 2020 kln.ac.lk  Designed By ICTC