இளங்கலை கல்வி

Image

எதைப் படிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இன்னும் தீர்மானிக்கிறீர்களா?
உங்கள் மேஜரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

The University of Kelaniya is committed to provide high quality education
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
The University of Kelaniya is committed to provide high quality education
info@kln.ac.lk   +9411 2 903 903
© 2020 kln.ac.lk  Designed By ICTC