<- மீண்டும்

அலகுகள் / மையங்கள்

பல்கலைக்கழகத்தின் அலகுகள் மற்றும் மையங்கள்

Centre for Brand Image Development (CBID)
+94 112 903 282 directorcesbid@kln.ac.lk

Centre for Chinese Studies
+94 112 903 903 ccs@kln.ac.lk

Centre for Distance and Continuing Education
+94 112 987 000 cdce@kln.ac.lk

Centre for Gender Studies
+94 112 908 939 cgsuk@kln.ac.lk

Centre for Heritage Studies
+94 112 903 896 chs@kln.ac.lk

Centre for International Relations
+94 112 903 797 cinta@kln.ac.lk

Centre for Korean Studies
+94 112 903 721 koreanstudies@kln.ac.lk

Centre for Quality Assurance
+94 112 961 143 qac@kln.ac.lk

Centre for Students with Disabilities
dist@kln.ac.lk

Centre for Sustainability Solutions
+94 112 903 405 epa@kln.ac.lk

Ethics Review Committee
kapilas@kln.ac.lk

Information & Communication Technology Centre
+94 112 910 163 dictc@kln.ac.lk

Inter-Faculty Center for Coordinating the Modular System (ICCMS)
+94 112 903 640 iccms@kln.ac.lk

Staff Development Centre
+94 112 908 782 support@rhino.com

Technology and Innovation Support Centre
+94 112 903 269 mpd@kln.ac.lk

Regional Centre for Asian Ant Research
+ 94 11 2 903 396 rksdias@kln.ac.lk

Research and Consultation for Coconut Oil
+94 112 903 263 kapilas@kln.ac.lk

Art Council
+94 112 986 551 artcouncil@kln.ac.lk

Career Guidance Unit
+94 112 917 711 careers@kln.ac.lk

Confucius Centre
+94 112 903 721 confucius.kln@gmail.com

Environment & Development Consultants (EDCON)
+94 112 903 201 deansc@kln.ac.lk

Kalana Mithuru Sevana
+94 112 903 903 info@kln.ac.lk

Media Unit
+94 112 908 016 media@kln.ac.lk

Physical Education
+94 112 913 853 sports@kln.ac.lk

Research Council
+94 112 903 539 officerc@kln.ac.lk

Samkathana Research centre
+94 714 458 394 samkathana@gmail.com

Statistics & Data Monitoring Unit
+94 112 903 296 statunit@kln.ac.lk

பீடங்களின் அலகுகள் மற்றும் மையங்கள் 
Faculty of Commerce & Management Studies
நிறுவனங்களின் அலகுகள் மற்றும் மையங்கள்
Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute (GWAI)