கல்வி

அலகுகள் / மையங்கள்

"ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டம் பெறாத கல்வி பிரிவு; அறிவுறுத்தல்; அல்லது மருத்துவ அல்லது தொடர்புடைய சேவை"

பல்கலைக்கழகத்தின் அலகுகள் மற்றும் மையங்கள்

Unit/Centre Name
Director
Office contact

+94 112 903 282 directorcesbid@kln.ac.lk

+94 112 903 903 ccs@kln.ac.lk

Prof. P M C Thilakarathne

+94 112 987 000 cdce@kln.ac.lk

+94 112 908 939 cgsuk@kln.ac.lk

+94 112 903 896 chs@kln.ac.lk

Prof. Neelakshi C. Premawardhena

+94 112 903 797 cinta@kln.ac.lk

+94 112 903 721 koreanstudies@kln.ac.lk

+94 112 961 143 qac@kln.ac.lk

dist@kln.ac.lk

+94 112 903 405 epa@kln.ac.lk

kapilas@kln.ac.lk

+94 112 910 163 dictc@kln.ac.lk

+94 112 903 640 iccms@kln.ac.lk

+94 112 908 782 support@rhino.com

Dr. M. P. Deeyamulla

+94 112 903 269 mpd@kln.ac.lk

+ 94 11 2 903 396 rksdias@kln.ac.lk

+94 112 903 263 kapilas@kln.ac.lk

+94 112 986 551 artcouncil@kln.ac.lk

+94 112 917 711 careers@kln.ac.lk

+94 112 903 721 confucius.kln@gmail.com

+94 112 903 201 deansc@kln.ac.lk

Kalana Mithuru Sevana

+94 112 903 903 info@kln.ac.lk

+94 112 908 016 media@kln.ac.lk

+94 112 913 853 sports@kln.ac.lk

+94 112 903 539 officerc@kln.ac.lk

+94 714 458 394 samkathana@gmail.com

+94 112 903 296 statunit@kln.ac.lk

பீடங்களின் அலகுகள் மற்றும் மையங்கள்

Unit/Centre Name
Faculty Name
Director
Office contact

+94 112 903 501 Sriyanthaf@kln.ac.lk

+94 112 903 603 mohanudaya395@gmail.com

+94 112 912 709 pradeeps@kln.ac.lk

+94 112 903 193 nelrc@kln.ac.lk

+94 112 912 709 fctinfo@kln.ac.lk

Cultural Centre

+94 112 911 913 deanhu@kln.ac.lk

+94 112 961 146 chibe@kln.ac.lk

+94 112 955 281 ictcmed@kln.ac.lk

+94 112 961 229

rscmed@kln.ac.lk

+94 775 544 015 ncthltu@kln.ac.lk

+94 112 959 261 asita@kln.ac.lk

+94 112 958 039 elumed@kln.ac.lk

+94 112 960 520

+94 113 066 561 hemalsthalassaemiacarecenter@gmail.com

+94 112 958 039 mmu@kln.ac.lk

+94 112 903 299 sujeewa@kln.ac.lk

+94 113 059 216 frc@kln.ac.lk

+94 112 903 265 jayasuc@kln.ac.lk

+94 11 2 903 369 rscfs@kln.ac.lk

sajee_raju@yahoo.com

+94 112 903 806 plmsrl@kln.ac.lk

நிறுவனங்களின் அலகுகள் மற்றும் மையங்கள்

Unit/Centre Name
Director
Office contact

+94 332 230 719 ictgwai@kln.ac.lk

+94 332 222 748 directorgwai@kln.ac.lk

+94 332 222 740 directorgwai@kln.ac.lk