கல்வி

கலனி பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி

கலனி பல்கலைக்கழகம் மாணவர்களுக்கு அவர்களின் ஆர்வங்களைத் தொடர எல்லையற்ற வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது
"The University of Kelaniya consists seven faculties with a variety of studies. Each faculty have/has unique degree programmes which are either solemnly taught at the University or being introduced to the public higher education system by the University"
Image
Image
The international recognition of the university was enhanced by the enrollment of 132 international students for both undergraduate and postgraduate studies to the university in 2019.

Centre for International Affairs

"In 2019, 73 international academic staff members have visited
the University of Kelaniya under 35 programmes"

Students by the Postgraduate Programme

68

Postgraduate Diploma

1667

Master’s Degree

92

MPhil Degree

157

Doctoral Degree