கற்றல்

கலனி பல்கலைக்கழகத்தில் படிப்பு

7 பீடங்கள் கலனி பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை மற்றும் பட்டப்படிப்பு பட்டங்களை வழங்குகின்றன

12107

இளங்கலை மாணவர்கள்
வருடத்திற்கு

1984

பட்டதாரி மாணவர்கள்
வருடத்திற்கு

1587

இளங்கலை வெளியீடு
வருடத்திற்கு

984

பட்டதாரி வெளியீடு
வருடத்திற்கு

Image

இளங்கலை கல்வி

University of Kelaniya possesses a national reputation for its innovative undergraduate educational experience. An undergraduate degree is usually your first degree. It is the 1st step towards shaping your future. As a well-qualified state university, University of Kelaniya provides a standard undergraduate education. After the Advanced Level education, students can apply for the undergraduate degree courses at University of Kelaniya. Students can select a particular degree programme according to their Z -scores of Advanced Level examination. Courses at University of Kelaniya encompasses a huge number of subjects and study options, allowing you to specialise in your interests. (Find out about the undergraduate courses available.)

பட்டதாரி கல்வி

University of Kelaniya also holds a higher position for the graduate studies. Graduate education encompasses research, study and teaching beyond the bachelor’s degree. It involves learning and studying for academic or professional degrees, academic or professional certificates, academic or professional diplomas, or other qualifications. University of Kelaniya graduate education leads to master’s degree and doctorate, also called a doctoral degree. You can pursue a graduate degree immediately upon completing a bachelor’s. University of Kelaniya offers students an intellectually challenging education through programs that are international in scope, interactive in process and interdisciplinary in content and approach. The graduate degrees of University of Kelaniya help you advance further in your careers and earn more over a lifetime.
Image
Image

வெளிவாரி பட்டம்

University of Kelaniya also holds renown for its external degrees. It provides external degrees for a number of subjects and study options, allowing you to specialise in your interests. External Degrees can be followed after completing Advanced Level education. Students can select a particular degree programme according to their choice and the subjects which they have followed for their Advanced Level examination.

சான்றிதழ் / டிப்ளோமா

University of Kelaniya provides a number of standard certificate courses & diplomas for both internal & external students. Certificate courses are freely available for the internal students. Diplomas can be followed with charges. University of Kelaniya encompasses a huge number of subjects for certificates & diplomas in every subject field. At the end of the course or the diploma, certificates & diplomas are awarded in a certificate awarding ceremony.
Image