බේස්බෝල් ශූරතාවය දිනාගත් ජයග්‍රාහකයෝ උපකුලපති හමුවෙති

සැප්තැම්බර් 6th, 2017

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බේස්බෝල් ශූරතාවය දිනාගත් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බේස්බෝල් කණ්ඩායම හා උපකුලපති අතර හමුවක් 2017 සැප්තැම්බර් මස 06 වන දින සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැත්විණ.
ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම තවදුරටත් දිරීමත් කිරීම අරමුණු කරගනිමින් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශය විසින් සංවිධානය කළ මෙම අවස්ථාවට උපකුලපති මහාචාර්ය ඩී.එම්. සේමසිංහ, ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලයේ සභාපති මහාචාර්ය එස්.ආර්.ඩී.කාලිංගමුදලි, ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජී.ජී. සමන් කුමාර, ශාරීරික අධ්‍යාපන අංශයේ ඒ.එම්.ඒ. අතුකෝරල හා ජයග්‍රාහි කණ්ඩායමේ සමාජිකයින් සහභාගී වූහ.