මානව ශාස්ත්‍ර පාඨමාලා පිළිබඳ සමාලෝචනයක්

නොවැම්බර් 10th, 2017

මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ අධ්‍යයන පාඨමාලා පිළිබඳ සමාලෝචනයක් නොවැම්බර් 06 වැනි දින ආරම්භ වූ අතර ඉකුත් 08 වැනි දින සමාලෝචනයේ අවසාන අදියර ද නිමාවට පත් විය.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ, සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ, යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ, රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ, ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ, රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්වතුන් දොළොස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත බාහිර සමාලෝචන කමිටුවක් විසින් විශේෂ උපාධි පාඨමාලා 10ක් ඇතුළුව මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ සමස්ත උපාධි වැඩසටහන පිළිබඳව විමර්ශනයක යෙදී ඇත.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර තත්ත්ව ආරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය නිලන්ති ද සිල්වා මහත්මිය විසින් විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමෙන් සමාලෝචන කාර්යය සම්බන්ධීකරණය කර ඇත. පීඨ මට්ටමෙන් සමාලෝචන කාර්යය සම්බන්ධීකරණය කර ඇත්තේ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක මහතා, මහාචාර්ය අසෝක ද සොයිසා මහතා සහ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය දිනාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය විසිනි. සමාලෝචන කණ්ඩායම විසින් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල, විශ්වවිද්‍යාල නිලධාරීන්, ශිෂ්‍යයන් සහ සහායක කාර්ය මණ්ඩල සමඟ වෙන් වෙන් වශයෙන් සාකච්ඡා පැවැත්වූ අතර ලේඛන සමාලෝචනයෙන්, දේශන නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් හා පහසුකම් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පාඨමාලා පිළිබඳ වැඩි දුරටත් සාමාලෝචනය කර ඇත.

මෙම සමාලෝචන කාර්යය සමාලෝචන කමිටුවේ සියලුම සාමාජිකයන්ට නවමු අධ්‍යාපනික අත්දැකීමක් වී ඇත.