கணக்கியல் மற்றும் வணிகக் கல்வி பற்றி பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிப் பட்டறை

ஜனவரி 10th, 2018

களனிப் பல்கலைக்கழகத்தின் வணிக மற்றும் முகாமைத்துவ பீடத்தின் கணக்கியல் துறையால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பாடசாலை ஆசிரியர்களின் பயிற்சிப்பட்டறை 2018 தை 05ம் திகதி பல்கலைக்கழக வணிக மற்றும் முகாமைத்துவ பீடத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது. கணக்கியல் மற்றும் வணிகம் தொடர்பான நவீன அறிவை ஆசிரியர்களுக்குப் பெற்றுக்கொடுக்கும் முகமாகவும் அப்பாடம் பற்றிய சந்தேகங்களைப் பற்றிக் கலந்துரையாடுவதற்காகவும் இது நடைபெற்றது.…

பீடங்களுக்கிடையிலான தொடர்புகளின் நடுநிலையம் புதுப்பிக்கப்படும்

ஜனவரி 8th, 2018

களனிப் பல்கலைக்கழகத்தின் பீடங்களுக்கிடையிலான பாடங்கள் சம்பந்தமாக தொடர்பு படுத்தும் நடுநிலையம் புதுப்பிக்கப்பட்டபின் திரும்பவும் 2018 தை 4ம் திகதி திறந்து வைக்கப்பட்டது. அதன் பணிப்பாளர் கலாநிதி வண. தொடம்கும்புறே தம்மதஸ்ஸி தேரர் உட்பட அந்த நடுநிலையத்தின் ஊழியர்களால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட இந்நிகழ்விற்கு உபவேந்தர் பேராசிரியர் டீ.எம். சேமசிங்க அவர்கள் பிரதம விருந்தினராகப் பங்குபற்றினர்.
உதவி உபவேந்தர் பேராசிரியர் …